Friday, October 31, 2008

THƯ GỦI CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCNVN

Thư gởi Chính Phủ Nước CHXNCNVN
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 31-10-2008

http://danchimviet.com/articles/570/1/Th-gi-Chinh-Ph-Nc-CHXNCNVN/TrangPage1.html

Việt Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Đồng Kính Gửi:
-Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-Ông Bộ Trưởng Bộ Công An Lê Hồng Anh
-Chánh Thanh Tra Bộ Công An Trần Văn Thanh
-Nghị Viên Các Quốc Gia Âu Châu
-Qúy Vị Dân biểu Hoa Kỳ Quan Tâm Về Nhân Quyền
-Các Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế
-Nhân Dân và Các Tổ Chức Người Việt Trong và Ngoài Nước

Về việc: Khẩn Kêu Gọi Chính Phủ Nước CHXHCNVN Trả Tự Do Cho Chồng Chúng Tôi

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm Vợ của các nhà bất đồng chính kiến đã bị lực lượng An Ninh bắt kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2008 tại Việt Nam, bao gồm những người như sau:

1- Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn. Sinh năm 1949 tại Hải Phòng, thành viên lãnh đạo Khối 8406. Bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 2008, cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, điều 88.

2- Phạm Văn Trội, thành viên Khối 8406 và Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, sinh năm 1972 tại Hà Nội. Bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 2008 về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, điều 88.

3- Nguyễn Văn Túc sinh năm 1964 Thái Bình. Bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 2008 về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, điều 88

4- Nguyễn Kim Nhàn ở Bắc Giang , bị bắt ngày 25 tháng 9 năm 2008. Vu cáo tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, điều 88.

5- Vũ Hùng, Giáo viên. Bị bắt ngày 18 tháng 9 năm 2008 tại Hà Tây về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, điều 88.

Hiện nay, Chồng và những bạn bè của chồng tôi đã bị bắt cùng ngày như nhà thơ Trần Đức Thạch ở Nghệ An, Ngô Quỳnh tại Bắc Giang, Nguyễn Văn Tính và Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng v.v…đều bị giam tại nhà tù Hỏa Lò 1, tức B14 Hà Nội Việt Nam. Hầu hết, bị cáo buộc vi phạm tội 88, luật hình sự Việt Nam trong đó cho rằng đã “làm ra và tàng trữ các tài liệu chống nhà nước CHXHCNVN”.

Chúng tôi tin tưởng rằng Chồng chúng tôi không có tội. Họ là những người Việt Nam yêu nước, đang đấu tranh ôn hoà cho lý tưởng Tự do, Dân chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Đây là những giá trị có tính toàn cầu mà bản Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, điều 69 ghi rõ “công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do trao đổi tin tức và tự do lập hội”. Hơn nữa, quyền về dân sự và chính trị, điều 19 trong Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền khẳng định, công dân bất kể ở quốc gia nào, đều có “quyền tìm kiếm và thu nhận thông tin, quyền bày tỏ quan điềm ở bất cứ đâu và không phụ thuộc vào ranh giới, bất kể hình thức phát biểu, viết, in ấn hay phổ biến bằng những phương tiện thông tin đại chúng”, và điều 9, cũng xác định rằng “không ai là nạn nhân của chính sách giam cầm, truy tố hay truy đuổi một cách tuỳ tiện”.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi nhà nước CHXHCNVN trả tự do cho Chồng chúng tôi để trở về lại với gia đình. Chúng tôi khẩn kêu gọi các Chính giới, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng tiếp tay và ủng hộ chúng tôi trong nổ lực vận động kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho Chồng chúng tôi.

Việt Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Đồng Ký Tên
1- Nguyễn Thị Nga, Vợ Nguyễn Xuân Nghiã, Hải Phòng Việt Nam
2- Nguyễn Thị Huyền Trang, Vợ Nguyễn Văn Trội, Hà Tây Việt Nam
3- Bùi Thị Rề, Vợ Nguyễn Văn Túc, Thái Bình Việt Nam
4- Lý Thị Tuyết Mai, Vợ Vũ Hùng, Hà Tây Việt Nam
5- Nguyễn Thị Lộc, Vợ Nguyễn Kim Nhàn, Bắc Giang Việt Nam

Mrs. Bui Thi Re, Mrs. Nguyen Thi Loc, Mr. Nguyen Thanh Giang, Mrs. Ly Thi Tuyet Mai, Mrs. Nguyen Thi Nga and Nguyen Thi Huyen Trang (From left)
http://danchimviet.com/content_images/43/HMDCVN-10302008.jpgVietnam, October 30, 2008

To:
- The Socialist Republic of Vietnam
- Vietnam Chief of Police, Le Hong Anh
- Vietnam Chief of Police, Bureau of Investigation, Tran Van Thanh
- Representatives of the European Union
- The United States House of Representatives
- The various international Human Rights organizations
- Citizens of Vietnam and Vietnamese organizations in and outside of Vietnam

Re: Urgent Plea to the government of Vietnam asking for the safe return of our husbands.

We, the undersigned, are wives of the dissidents who have been incarcerated by the Vietnam Security Police since September 10, 2008. To wit:

1. Nguyen Xuan Nghia, writer. Born in 1949, Hai Phong, leader of Bloc 8406. He was arrested on September 10, 2008, accused of “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to Article 88 of Vietnam’s Penal Code.

2. Pham Van Troi, born in 1972 in Hanoi ; member of Bloc 8406 and The Committee for Vietnam Human Rights. Accused of “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to Article 88 of Vietnam’s Penal Code.

3. Nguyen Van Tuc, born in 1964, Thai Binh. Arrested September 10, 2008; accused of “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to Article 88 of Vietnam’s Penal Code.

4. Nguyen Kim Nhan, from Bac Giang. Arrested September 25, 2008; falsely accused of “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to Article 88 of Vietnam’s Penal Code.

5. Vu Hung, teacher. Arrested September 18, 2008 in Ha Tay for “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to Article 88 of Vietnam’s Penal Code.

Currently, our husbands and their friends who have been arrested on the same day, such as poet Tran Duc Thach from Nghe An, Ngo Quynh from Bac Giang, Nguyen Van Tinh and Pham Thanh Nghien of Hai Phong, etc., have all been incarcerated at the Hoa Lo 1, also known as B14 Hanoi, Vietnam. Nearly all have been charged with violating Article 88 of the Vietnam Penal Code, wherein they alleged the people mentioned above have “created and stored documents that are anti the Socialist Republic of Vietnam .”

The following are universal values, respected by the international communities which are clearly stipulated in the Constitution of Vietnam, Article 69: “citizens have the rights to freedom of thoughts, freedom of the press, freedom to exchange ideas and freedom of association.” Moreover, the natural civil and political rights ascribed in Article 19, which is enshrined in the International Covenant of Human Rights, affirms: “citizens regardless of nationalities”, are all entitled to “the right to access and receive information, the right to express their opinion at any place, not limited by borders, regardless of the modes of expression, whether in writing, printing or dissemination by mass circulation,” and Article 9, also affirms “no one should become the victims of the policy of arbitrary imprisonment, prosecution and track down.”

We earnestly call on the government of the Socialist Republic of Vietnam to give back the freedom to our husbands so they can return to their families. We fervently implore governments everywhere, international Human Rights organizations, Vietnamese within and without Vietnam to collectively lend a hand and support us in our efforts to call on the Vietnamese government to stop persecuting the dissidents, give human rights a chance and release our husbands.

Vietnam, October 30, 2008

Unanimously Signed

1- Nguyen Thi Nga, Nguyen Xuan Nghia’s wife, Hai Phong Vietnam
2- Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Van Troi’s wife, Ha Tay Vietnam
3- Bui Thi Re, Nguyen Van Tuc’s wife, Thai Binh Vietnam
4- Ly Thi Tuyet Mai, Vu Hung’s wife, Ha Tay Vietnam
5- Nguyen Thi Loc, Nguyen Kim Nhan’s wife, Bac Giang Vietnam

No comments: