Friday, September 30, 2011

ĐẢNG CỘNG SẢN HÃY TRẢ LẠI HIẾN PHÁP 1946 CHO DÂN TỘC VIỆT N AM (Ls. Lê Quốc Quân)Ls. Lê Quc Quân
Thursday, September 29, 2011

Sau khi Đi Hi Đng XI kết thúc, Quc Hi đã phê duyt xong các v trí ch cht, bây gi là lúc nhng người Cng sn bàn vic đến vic sa Hiến Pháp đ cng c quyn lc và kéo dài s tr vì ca mình trên dân tc Vit Nam.

M
t y ban sa đi Hiến Pháp đã được thành lp ngày 6/8 vi 30 thành viên, Trưởng ban là ch tch quc hi Nguyn Sinh Hùng. U ban này d kiến s cho ra lò mt Hiến Pháp mi vào cui năm 2013. Dù biết rng Vit Nam là mt cơ th đang ln tng ngày và qun áo pháp lý cht chi đang b bung cúc lung tung nhưng Hiến Pháp không phi là mt cái váy, thích thay khi nào thì thay.

Nh
ìn lch s thế gii, có th thy rng nhng nước văn minh thì hiến pháp ngn gn mà đy đ, thm chí bt thành văn (như Vương Quc Anh). Ngược li, nhng quc gia kém phát trin thì nhiu hiến pháp, hu hết dài dòng, giáo điu thm chí gi to. Hiến Pháp Hp Chng Quc Hoa K được viết ra cách đây 224 năm ch ngn gn 7 điu mà đến nay vn nguyên giá tr. Hiến Pháp Cng Hòa Liên Bang Đc 1949, vi tm nhìn chiến lược d báo và đnh hướng tương lai, vn nguyên hiu lc cho mt Nước Đc thng nht sau 40 năm.


Trong khi
đó k t năm 1945 đến nay, Vit Nam đã có ti 4 Hiến Pháp (1946, 1959,1980 và 1992) vi nhiu ln sa đi. Quc gia “va bành va trướng ngay sát vách chúng ta cũng không kém cnh vi 4 bn Hiến Pháp (1954, 1975, 1978 và 1982) và nhiu ln sa đi.

Bn Hiến Pháp b đánh cp !

Hiến pháp là đo lut gc, là mt khế ước xã hi được ký kết gia Nhân dân và Nhà cm quyn. Hiến Pháp quy đnh nguyên tc chính tr căn bn và thiết lp th chế, cơ cu và t chc quyn lc ca Nhà nước. Thông thường Hiến pháp c súy Nhân dân vi tư cách là người ch s hu “lt đ chế đ và ký li khế ước vi các đi din cm quyn khác nếu như Nhân dân b người thay mt cm quyn “bi ước.

Cũng nh
ư nhiu quc gia sau Thế chiến th II, Vit Nam có mt Hiến Pháp tương đi hoàn chnh gm 7 Chương, 70 Điu được Quc Hi đa đng đu tiên ca Vit Nam đc lp thông qua ngày 9/11/1946. Dù chưa được công khai hóa và áp dng trên thc tế nhưng quyn cơ bn ca công dân và tinh thn t do dân ch ca nó vn gi nguyên giá tr. Đc bit, trong xã hi dân s ngày nay các quyn công dân cơ bn y rt cn được tôn trng và ph cp trong đi sng xã hi như mt ngun sng tinh thn không th thiếu được.

Trong Hi
ến Pháp 1946, Điu 16 ghi nhn vi tinh thn bao dung và thái hòa:“Nhng người ngoi quc tranh đu cho dân ch và t do mà phi trn tránh thì được trú ng trên đt Vit Nam. Nhng người son tho Hiến Pháp thi đó, gm các nhân sĩ tinh hoa ca Đt Nước trong đó có c c Cù Huy Cn, thân ph ca Tiến s Cù Huy Hà Vũ, vi nim tin rng , Vit Nam s là mnh đt dung thân cho nhng người có tư tưởng t do trên thế gii. H đâu biết rng gi đây hàng ngàn người Vit đu tranh cho dân ch và t do tôn giáo đang phi băng rng trn sang Thái Lan hoc chy ra nước ngoài đ tìm cơ hi t nn chính tr.

Trong Hi
ến Pháp gn và đp đó còn có mt th rt quan trng nm điu cui cùng (Điu 70) là “Sa đi hiến pháp. Theo đó, khi có 2/3 tng s Ngh viên yêu cu thì s bu ra mt Ban d tho đ bàn bc nhng điu cn thay đi. Sau khi Ngh Vin ưng chun ri còn phi “đưa ra toàn dân phúc quyết.

Đó là đi
u mà Đng cng sn chưa bao gi làm.

Khi nh
ng người cng sn l din dn trong Vit Minh và Ch nghĩa xã hi tri lên nước Vit thì Hiến Pháp 1946 b bin th. Tuy nhiên, s cung ngôn, đánh tráo khái nim theo kiu cưỡng t đot lý” được th hin trong các bn Hiến Pháp tiếp sau đó không th làm phai m nhng giá tr hn sâu trong hiến pháp 1946.

Đánh cp là vic tày đình, còn mưu toan th tiêu nó là trng ti. Nhưng cui cùng nhng âm mưu và th đon đen ti cũng s tht bi và s tht s chiến thng . Hiến Pháp 1946 đang sáng dn lên và đã đến lúc phi được tr li.

Đi mt cung đường vòng

S
thay đi hiến pháp liên tc sau này cho chúng ta thy tính cht lâm thi ca chế đ. Nó lâm thi t ý thc đến quyết đnh, t hiến pháp đến lut. Đng coi Hiến Pháp là mt cương lĩnh chính tr ca chính mình, là mt bài văn mô t ý đnh ca đng mà càng đi càng thy xa dn.

S
lâm thi th hin rõ trong điu hành quc gia khi người ta dùng ngh quyết ch không phi Lut. Các Hiến Pháp sau này, như mt thy dy môn Lut Hiến Pháp ti Trường Đi Hc Lut Hà Ni, gng ung tht say, và sau khi triết lý:“đi là cái đinh, tình là cái que lin lo đo mt cách đy dũng cm th l: tao biết biết rõ thng nào copy Hiến Pháp 1980 và copy t nước nào.

Hi
ến Pháp được làm ra bng con đường copy ca Liên Xô như vy thì dĩ nhiên nó b sa đi liên miên. Thay đi này là do s câu thúc ca thc tế. Thế nhưng khi người ta đã đi lc hướng thì cách tt nht là quay đu đi li, ch không th c sa dn bng cách đi un cong theo mt đường vòng cung.

Nh
ư thế, đi vi mt con người là tn tht, đi vi mt đt nước là s phá sn. Nếu thay đi dn dn và liên tc, dân chúng s quên rng, ta đang có mt Hiến Pháp, mt khế ước cơ bn và thiêng liêng, nghĩa là quên “s tác thành ca mt t tình dân tc.

Đnh hay đáy kim t tháp

Hi
ến Pháp là linh hn, là hơi th trong cơ th quc gia, nó ghi nhn được nhng điu gì mà người dân mong ước nht, là đo lut ti cao bao trùm xung toàn b quá trình làm lut và thc thi. Nó như đnh chiếc kim t tháp ta ánh sáng xung soi ri các đo lut và văn bn khác nm trong lòng và bên dưới nó.

Th
ế nhưng Hiến Pháp hin hành như mt chiếc Kim t tháp ln ngược. Hiu lc ca Hiến Pháp teo tóp nm trên cùng, không có ánh sáng soi ri, phía dưới c phình ra nào là Lut, Pháp Lnh, các văn bn hướng dn, c xung mi cp li n to ra và hiu lc trùm lên c Hiến Pháp.

Hãy tr li viên ngc trai b đánh cp

Có người cho rng nên sa Hiến Pháp 1992 theo hướng Đng la chn ra ng c viên và gii thiu cho nhân dân la chn thông qua trưng cu dân ý. Điu đó khác chi “đng c-dân bu vì nhng k đc tài đã thành thn trong t chc “trưng cu dân ý theo ý ca Đng.

L
i na, Tiến sĩ Trn Ngc Đường làm Vin nghiên cu Lp Pháp, cho rng cn th chế hóa thành mt điu lut trong Hiến pháp v v trí, vai trò và trách nhim lãnh đo ca Đng. Thc tế Đng CS là mt t chc chính tr - xã hi, cho nên có quyn và nghĩa v như bt c các t chc nào khác và hot đng theo quy đnh pháp lut không cn phi có lut riêng, nếu có thì phi nm chung trong Lut v Hi hoc Lut v các Đng phái chính tr.

Tinh th
n cơ bn ca Hiến Pháp đa nguyên đu tiên (1946) phi được tôn trng và gi nguyên. Đng Cng sn đã bt cóc và cm tù Hiến Pháp đó, nay nó phi được t do và tr v vi dân tc.

Hi
ến Pháp 1946 ngn gn và thiêng liêng, cht lc được ct cách và tinh hoa Vit Nam, vượt qua thi gian khc nghit, như hòn ngc trai kết tinh theo dòng lch s đy đau thương và trc n. Cho đến ngày nay nhng tinh hoa y vn gi nguyên giá tr và được nhân dân tôn trng, tuân th và mong mun được bo tn. Có như vy thì pháp lý, công lý và chân lý mi hy vng đt được.

Lu
t sư. Lê Quc Quân
http://lequocquan.blogspot.com


.
.
.