Thursday, March 31, 2011

NHẬT BẢN KHÔNG MỞ RỘNG PHẠM VI SƠ TÁN Ở FUKUSHIMA

Thy My   -   RFI
Thứ năm 31 Tháng Ba 20

Chính quyn Tokyo hôm nay loi tr kh năng m rng khu vc sơ tán xung quanh nhà máy đin nguyên t Fukushima, cho dù Cơ quan Năng lượng Nguyên t Quc tế (AIEA) đã khuyến cáo. Tng thng Pháp Sarkozy đang viếng thăm Tokyo đ ngh thiết lp các tiêu chun an toàn nguyên t quc tế trước cui năm.

T Tokyo, tng thng Nicolas Sarkozy tuyên b, Pháp s yêu cu các cơ quan ph trách an toàn ht nhân ca các nước G20 hp ti Paris vào tháng 5, đ đnh ra các tiêu chun an toàn quc tế, trước hi ngh Cơ quan Năng lượng Nguyên t Quc tế vào tháng 6. Qua tai nn Fukushima, ông cho rng vic cho đến nay thế gii vn chưa có các tiêu chun này là bt bình thường.

T hôm qua, AIEA đã cho biết theo mc đ nhim x mà cơ quan này đo được, thì cn phi sơ tán trong phm vi 40km phía tây bc nhà máy đin ht nhân Fukushima Daiichi. T l phóng x trên mt đt làng Iitate đt 2 mégabecquerel cho mi mét vuông đt, gp đôi mc cn phi sơ tán. T chc hot đng vì môi trường Greenpeace da theo các con s đo đc riêng, cũng khuyến cáo chính quyn Nht nên m rng bán kính vùng sơ tán hin nay ít nht thêm 10km.

Nhưng phát ngôn viên chính ph Yukio Edano đã bác b vic m rng phm vi sơ tán. Ông nói thêm, vic t l nhim x trong đt tăng lên rt có kh năng làm cho cht phóng x tích tr lâu ngày có th nguy him cho sc khe, và kết lun, « Do đó chúng tôi s tiếp tc theo dõi cht ch mc đ nhim x và s có các bin pháp trong trường hp cn thiết ».

Hin nay chính quyn Tokyo ch cho sơ tán dân cư trong bán kính 20km t nhà máy đin nguyên t Fukushima, và khuyên nhng người sng cách xa 20 đến 30km không nên ra khi nhà, hoc di tn đi nơi khác. Còn trên bin, mc đ phóng x tiếp tc tăng cao vùng bin gn nhà máy. T l iode 131 do Tepco đo được đã gp 4.385 ln so vi mc đ bình thường.

T Tokyo, thông tín viên RFI Frédéric Charles cho biết thêm chi tiết :
"Mt chiếc tàu ch du th neo trước nhà máy đin nguyên t Fukushima có th được s dng đ tháo bt lượng nước b nhim x cao đ, giúp cho các công nhân có th tr li làm vic ti nhà xưởng có cha các đng cơ, nơi phát hin được mt s lượng ln nước b nhim x.
S hin din ca lượng nước này là hin nhiên vì khuôn viên nơi có các lò phn ng không còn tính cht không thm nước như trước. Các k sư vn mun ph lên các nhà xưởng b hư hi ca 3 trong s 6 lò phn ng mt lp bt được sn xut bng vt liu đc bit, có th hn chế hơi nước có phóng x thoát ra.
Chính quyn Nht không mun m rng khu vc cm xung quanh nhà máy t 20km lên 40 km. Có th suy ra rng chính quyn Nht Bn đt tin tưởng vào năng lc ca các k sư, trong vic làm ngui các lò phn ng đang nóng quá đ".
.
.
.

-------------------------------

.
.
.

No comments: