Thursday, March 31, 2011

FUKUSHIMA : MỐI LO NGẠI CHẤT PHÓNG XẠ ĐÃ NGẤM VÀO LÒNG ĐẤT (RFI)

RFI ĐIỂM BÁO 31-3-2011
Thanh Hà   -   RFI
Thứ năm 31 Tháng Ba 2011

V tai nn Fukushima, vào lúc bn thân tp đoàn Tepco nhìn nhn "tình trng ti ch vn còn bế tc", hai t báo Le Monde và Libération xoáy vào lo ngi trước kh năng cht phóng x đã nhim vào lòng đt. Le Monde gii thích : mc đ nhim x tùy thuc vào kết cu ca đá dưới lòng đt.
Căn c vào nhng tài liu chính thc, thì lp đá dưới lòng đt ti khu nhà máy đin Fukushima gm nhiu tng: sa thch, nham thch và đá granit còn được gi là đá hoa cương. Kết cu càng chc chng nào, ri ro ngm phóng x càng thp chng ny.
Vn đ đt ra là cho ti nay, các chuyên gia cũng ch biết mt cách mơ h v tính cht ca đt và đá ti khu nhà máy Fukushima. Đá dưới lòng đt ch cn b nt là cũng đ đ nhng phân t phóng x ngm vào, do nước b nhim. Điu đáng lo ngi hơn na khi biết rng nhng cht như plutonium hay nhng hóa cht nng có tác đng ô nhim rt dài lâu.

Le Monde trích li mt chuyên gia đa cht ca Pháp đã quy trách nhim cho tp đoàn Tepco thiếu trách nhim trong vic đ phòng thm ha sóng thn đng thi không tính ti kh năng đng đt có th lên ti mc 9 trên bc thang Richter như va qua.
V phn mình, nhà nghiên cu Pierre Henry thuc Trung tâm Nghiên cu Khoa hc Quc gia Pháp tr li báo Libération cho biết gii khoa hc Nht Bn và quc tế đã d báo trước mc đ nghiêm trng ca các đt đng đt có th xy ti. Ch tiếc là các đng nghip Nht Bn ca ông đã không thng nht đ có được mt tiếng nói chung và mnh dn đòi chính ph cũng như các tp đoàn khai thác đin ht nhân phi chú ý ti ri ro xy ra mt đt đng đt ln như hoc có th còn tai hi hơn các trn đng đt ngày 11/3 va qua.
Báo La Croix chú trng nhiu hơn vào tình hình ti ch chung quanh nhà máy Fukushima : Tepco đang nghiên cu mi gii pháp đ tháo nước b nhim phóng x. Tác gi bài viết gii thích : Fukushima đang trong tình trng dư tha nước. Trong nhng ngày đu tai nn, khi các lò phn ng bc khói, nhân viên Tepco đã phi phun nước đ làm h nhit các lò phn ng và làm ngui các thanh nhiên liu. Khi nước này đã b nhim phóng x. Gi đây khi nước này phi được thi đi nơi khác. Câu hi đt ra là x đi đâu khi biết rng lượng iode 131 trong nước cao hơn so vi tiêu chun quy đnh đến hơn 3 000 ln ?

Công cuc tái thiết các vùng b thiên tai
Ha vô đơn chí. Bên cnh vic đi phó vi đe da phóng x Nht Bn còn phi tp trung vào công cuc tái thiết các vùng b thiên tai. Le Monde cho biết chính ph bt đu tho lun v kh năng bơm thêm hơn 2000 t yen -tương đương 17 t euro- vào ngân sách năm nay. Thit hi vt cht và cơ s h tng ước tính lên ti t 16 000 đến 20 000 t yen. Nhiu hot đng kinh tế b chng li do tác đng ca đng đt và sóng thn gây thit hi dây chuyn cho khu vc sn xut. Thuế thu vào qua đó cũng b gim theo.
Trong tình trng n công ca Nht Bn đã cao gp hai ln so vi tng sn phm ni đa, vy thì chính quyn ca th tướng Naoto Kan s phi xoay s ra sao đ ni rng thêm ti 2000 t yen trong ngân sách ca nhà nước ? Le Monde ch đi Tokyo ct gim các khon tr cp xã hi, tăng thuế đánh vào các h gia đình, tăng thuế TVA chính quyn s phi tht ha vi gii ch trong kế hoch gim thuế đánh vào các doanh nghip.

Hai gương mt ca Nht : Naoto Kan và Yukio Edano
Vào lúc mà các tin xu dn dp p ti Nht Bn thì báo chí Pháp nhn thy là t ba tun qua, hai nhân vt lãnh đo thường xuyên xut hin trên các phương tin truyn thông là th tướng Naoto Kan và phát ngôn viên chính ph ông Yukio Edano.
La Croix nhn thy th tướng Kan liên tc đt mình trong « tình thế báo đng ti đa » : th tướng Nht không ngn ngi xut hin trước công chsng đ trình bày trc tiếp vi người dân v tình hình và mc đ nghiêm trng ca tai nn nhà máy Fukushima. Th tướng Nht không km chế được cơn thnh n trước vic Tepco đã đi đến 1 gi sau khi lò phn ng đu tiên phát n mi thông báo cho chính quyn v tai nn này. La Croix nhn thy là khác vi nhng người tin nhim ông Naoto Kan không chơi trò ú tim vi báo chí, mà ngược li ông chng t vi dư lun là mt ngui theo dõi din biến Fukushima 24 gi trên 24.
Le Figaro không hoàn toàn đng ý vi phân tích này. Trong phn trang dành đ phác ha chân dung phát ngôn viên chính ph ông Yukio Edano. Tác gi bài báo cho rng th tướng Kan đã chm tr trong vic gii quyết khng hong ht nhân. Ngược li Le Figaro hết li ca ngi ông Edano, người mà t báo cho rng đã đóng vai trò ca mt v « phó » tướng hay nói đúng hơn là người có th ngi vào chiếc ghế th tướng Nht Bn trong tương lai. Thái đ bình tĩnh và chuyên nghip ca ông đã chinh phc được dư lun không ch trong nước mà còn hi ngoi.
Yukio Edano, 46 tui, phi chăng còn quá tr và chưa đ vng tay lái đ tính đến kh năng lên thay thế ông Naoto Kan ? Trước mt rõ ràng, vi khng hong hin nay ông Edano đang tr thành nhân vt s hai trong chính quyn. Le Figaro nhc li : nguyên là mt lut sư tt nghip trường đi hc Sendai, nơi b nn nng nht trong trt đng đt cách nay ba tun. Năm 1993 ln đu tiên ông bước chân vào Quc hi và đã được tái đc c 5 ln lên tiếp. Gii chính khách Nht Bn phi nhìn nhn Edano là mt người cc k thông minh và có l cũng là nhà lãnh đo có đu óc thc tế nht trên sân khu chính tr Tokyo hin nay.

Pháp và an toàn ht nhân
« Trông người li nghĩ đến ta » : Báo chí Pháp bình lun rng rãi v vn đ an toàn ht nhân ca Pháp. Tr li báo Le Monde André Claude Lacoste người đng đu cơ quan an toàn nguyên t Pháp ASN tuyên b : « không ai có th bo đm là mt tai nn nghiêm trng không bao gi xy ra ti Pháp ». Le Figaro chy ta : « 5 bài hc đi vi nước Pháp t tai nn Fukushima ». Theo ch tch ASN đ bo đm an toàn cho các nhà máy đin ht nhân, chính ph Pháp s : xét li mc ri ro trước đe da đng đt, trước đe da và cường đ sóng thn.
Cơ quan ASN cũng s xét li kh năng trin hn giy phép khai thác các trung tâm sau 30 năm hot đng, tăng cường các bin pháp đi phó trong trường hp xy ra tai nn ht nhân và cui cùng là rà soát li các vòm bo v ht nhân cũng như các bn cha nước đ làm nguôi thanh nhiên liu. Le Figaro nhc li : trên đt Pháp hin có 19 nhà máy đin ht nhân vi 58 lò phn ng đang hot đng. Trong s này có 34 lò đã hot đng t 27 năm nay, 20 lò mi đi vào hot đng hơn 20 năm và 4 lò được coi là thuc thế h mi (11 năm)

Cuc hp Nam Kinh
Trên phn trang kinh tế Le Monde và Le Figaro chú ý đến cuc hp cp cao ca nhóm G20 ti thành ph Nam Kinh, Trung Quc đ các bên tiếp tc bàn tho v d án ci t h thng tin t quc tế. Theo quan đim ca Le Monde : Paris mun xem cuc hp hôm nay là mt trong nhng đnh cao trong nhim kỳ ch tch luân phiên nhóm G20 ca Pháp nhưng Bc Kinh đã tìm cách gim nh tm mc quan trng ca s kin này.
Bng chng rõ rt nht là đích thân ông Sarkozy đến Nam Kinh khai mc cuc hp và Paris cm thy hài lòng đã huy đng được các chuyên gia uy tín vào bc nht trong lĩnh vc tin t như gii Nobel Kinh tế 1999 Robert Mundell, nhà tài phit George Soros .
Trong lúc nước ch nhà Trung Quc luôn nhn mnh đây ch là mt cuc hp không chính thc cp chuyên gia. Cuc hp này không được t chc ti Bc Kinh mà phi di ti Nam Kinh, cách th đô Trung Quc ti c ngàn cây s và b thu gn trong vn vn đúng mt ngày. Le Figaro cho biết thm chí bn hi tho din ra trong khuôn kh cuc hp Nam Kinh hôm nay còn không cho báo gii tham d.
Các bên không d trù đưa ra mt bn tuyên b chúng kết thúc cuc hp. Thông tín viên ca t báo gii thích v thái đ thn trng ca chính quyn Trung Quc như sau : Bc Kinh không mun các bên đ đng đến vn đ đng nhân dân t cũng như t giá hi đoái ca đơn v tin t Trung Quc b coi là quá thp so vi tim lc kinh tế ca nước đông dân nht đa cu.

.
.
.

No comments: