Friday, April 30, 2010

VIỆT NAM BỊ ĐỀ NGHỊ ĐƯA TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

Việt Nam b đ ngh đưa tr li vào danh sách CPC

Thanh Phương

Thứ sáu 30 Tháng Tư 2010

http://www.viet.rfi.fr/node/18934

Hôm qua 29/4, Ủy ban t do tôn giáo quc tế ca M đã công b bn báo cáo thường niên v tình hình t do tôn giáo thế gii. Trong s 13 quc gia b xếp vào danh sách cần quan tâm đc bit v nhng vi phm quyn t do tôn giáo, gi tắt là danh sách CPC, có 8 nước nm trong danh sách năm ngoái và 5 nước được thêm vào hoặc đưa tr li vào, trong đó có Vit Nam.

.

Theo bản báo cáo, chính ph Hà Ni tiếp tc áp đt nhng hn chế nghiêm ngt và vẫn gây ra nhiu v vi phm quyn t do tôn giáo. U ban t do tôn giáo quốc tế nhc li là sau thi gian b nêu tên trong danh sách CPC t 2004 đến 2006, Việt Nam đã cam kết vi chính ph M ci thin tình hình t do tôn giáo, và đã có một s hành đng tích cc đi vi các cng đng tôn giáo, đã th nhiu tù nhân lương tâm. Thế nhưng, nhiu cá nhân tiếp tc b giam cm vì nhng hot đng ôn hòa cho tự do tôn giáo; các viên chc ca chính quyn và công an vi phm quyền t do tôn giáo vn chưa b trng pht đích đáng; hot đng tôn giáo đc lập vn còn b xem là bt hp pháp.

.

Theo Ủy ban t do tôn giáo quc tế, trong khi tình hình đi vi mt s cng đồng tôn giáo được ci thin, thì vi các t chc tôn giáo khác như Giáo hi Phật giáo Vit Nam thng nht, Hòa Ho, Cao Đài đc lp, Tin Lành và một s tín đồ Tin Lành và Pht giáo thuộc sc tc thiu s, tình hình vn không có gì thay đổi.

.

Bản báo cáo ca y ban t do tôn giáo nhc li là, nhng tranh chp v đt đai giữa Giáo hi Công giáo và chính quyn Vit Nam vào năm ngoái đã dn đến nhiều v bt b, hăm do, sách nhiu và bạo lực đi vi nhng giáo dân và tu sĩ tham gia cầu nguyn. y ban cũng nhc li v gii tán Tăng Thân Bát Nhã Lâm Đồng. Bn báo cáo ca y ban này còn ghi nhn là chính quyn tiếp tc hăm do giam cầm nhng nhà đu tranh cho nhân quyn và t do tôn giáo, như lut sư Thị Công Nhân, va mãn hn tù nhưng còn đang b qun thúc ti gia; như linh mc Nguyễn Văn Lý, hin được t do tm đ cha bnh.

.

Tóm lại, theo y ban t do tôn giáo quc tế, rút tên Vit Nam khi danh sách CPC là quá vội vã. Theo y ban này, chính quyền Obama nên xem vic đưa tên Vit Nam vào danh sách CPC là một công c linh đng đ đt được nhng ci thìn có thể lượng đnh được v t do tôn giáo, nhưng vn không cn tr tiến b v nhng mặt khác trong quan h M-Vit.

.

Trong bản báo cáo, Ủy ban t do tôn giáo quc tế cũng đã ch trích chính quyền tng thng Obama là ngày càng bt quan tâm đến vic bo v t do tôn giáo trên thế gii.

.

Xin nhắc li là y ban t do tôn giáo quc tế đã được Quc hi M thành lp vào năm 1998. Đạo lut v y ban này có dự trù lp mt chc đi s lưu đng về tự do tôn giáo, nhưng cho ti nay chính quyn Obama chưa b nhim nhân vt nào vào chức v này.

.

.

.

No comments: