Sunday, February 28, 2010

KHÔNG TRUNG THỰC THÌ KHÔNG KHÁ LÊN ĐƯỢC

Không trung thực thì không khá lên được!

Hồ Bất Khuất

.

Theo blog Hồ Bất Khuất

.

.

GIÁO DỤC:

Tư duy và hành động như vậy, không khá lên được!

.

Đăng ngày: 22:29 28-02-2010

http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=2670

.

.

.

No comments: