Sunday, February 28, 2010

BAO GIỜ NGƯỜI DÂN VIỆT ĐƯỢC QUYỀN BIỂU TÌNH

Bao giờ người dân Việt Nam được thực thi quyền biểu tình

talawas blog

28/02/2010 7:39 chiều Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=16814

.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1980 có ghi tại Điều 67 rằng công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân dân.

.

Tới năm 1992, quyền tự do biểu tình được sửa lại tại Điều 69 – Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

.

Hiện tại pháp luật Việt Nam không bao gồm luật biểu tình, vì vậy không ai có thể hiểu rõ ràng thế nào là “biểu tình theo quy định của pháp luật”. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Phạm Quốc Anh cho biết luật biểu tình vẫn đang được “nghiên cứu để hoàn thiện”, và cho rằng “dân chủ [phải] trong kỷ cương chứ không phải tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm… Luật phải phù hợp với đặc điểm của Việt Nam”, song ông không nói rõ những gì là “đặc điểm của Việt Nam”.

.

Mời độc giả đọc thêm về “Biểu tình – từ góc nhìn luật lệ và văn hoá” trên Nhật báo NgườiĐưatinKAMI.

.

.

.

No comments: