Thursday, February 25, 2010

Cựu Tù Nhân Chính Trị TRẦN HỮU DUYÊN Qua Đời

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN NHÀ CÁCH MẠNG LÃO THÀNH TRẦN HỮU DUYÊN …

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VN

http://tunhanchinhtritongiao.wordpress.com/

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Cư Sĩ

TRẦN HỮU DUYÊN

Cố vấn Sáng Lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

Nguyên Chỉ huy Đệ Tứ Sư Đoàn (Phật Giáo Hòa Hảo 9-1945).

Ủy viên Trung Ương Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng

Thủ Lãnh Việt Nam Nghĩa sĩ Đoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Nhân Quyền Việt Nam (1964-1975)

Chủ Tịch Ủy Ban Bảo vệ Phật Giáo Hòa Hảo

Tù Nhân Lương tâm (18 năm tù) dưới chế độ Cộng sản

.

VỪA TỪ TRẦN NGÀY 11-02-2010 tại Sài Gòn, Hưởng THỌ 90 TUỔI.

.

.

.

No comments: