Monday, September 27, 2010

HẠ VIỆN MỸ GHI NHẬN DANH SÁCH TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM

Thứ hai 27 Tháng Chín 2010
Ngày 23/09/2010, dân biu M Dana Rohrabacher đã trình trước Quc hi Hoa Kỳ và ghi vào “Danh mc lưu tr ca Quc hi M” (U.S. Congressional Record) danh sách mi nht v tù nhân chính tr còn b giam ti Vit Nam.

Theo trang web Business Wire ti Hoa Kỳ ngày hôm nay, 27/09/2010, trong mt bc thư gi dân biu Dana Rohrabacher, Thượng ta Thích Thin Minh, ch tch Hi Ái Hu Tù Nhân Chính tr và Tôn Giáo Vit Nam đã cám ơn v dân biu này v vic đã đ trình và cho ghi vào “Danh mc lưu tr ca Quc hi M” danh sách mi nht ca các tù nhân chính tr còn b giam ti Vit Nam.

Thượng ta Thích Thin Minh hin cư ng ti Bc Liêu. V tu sĩ Pht giáo này b giam sut 26 năm. T khi được th ra vào năm 2005, Thượng ta tiếp tc tranh đu cho t do dân ch và phc hi Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht.

Bn tin trên mng Business Wire cho biết thêm là song song vi bc thư này ca Thượng ta Thin Minh gi đi t Vit nam, t San Jose ,đi din ca đng Dân Ch Vit Nam, mt đng đi lp do ông Hoàng Minh Chính phc hot t năm 2006 cũng cám ơn dân biu Dân Rohrabacher đã liên tc “hu thun cho nhân dân” Vit Nam.

Theo ngun tin trên, thì vi tư cách là phó Tng thư ký đng Dân Ch , bác sĩ Nguyn Xuân Ngãi kêu gi chính quyn Vit Nam tr t do “tc khc và vô điu kin” cho tt c tù nhân chính tr còn b giam gi nhân ngày 1 tháng 10, ngày bt đu đi l Ngàn Năm Thăng Long.
------------------------------

.
.
.

No comments: