Thursday, July 23, 2009

TRUNG QUỐC TO ĐẾN CỠ NÀO MỘT KHI LÀ CƯỜNG QUỐC TRÊN THẾ GIỚI ?


Trung Quốc một khi là cường quốc trên thế giới: To đến cỡ nào ?
China As A World Power: How Big?
http://strangemaps.wordpress.com/2007/06/03/129-china-as-a-world-power-how-big/

Nhóm chuyển ngữ Bauvinal
23/07/09
http://bauvinal.info.free.fr http://bauxitevietnam.free.fr

China is flexing its economic muscle nowadays, a process the country itself terms a peaceful rise. One wonders what will happen when China will have ‘risen’: to what degree will China flex its political and military muscle? Will it want to dominate the region – or the world? This map basically outlines two scenarios: China as a regional power, and China as a world power.
Trong thời buổi này, Trung Quốc đang gồng lên bắp thịt kinh tế của mình, một tiến trình mà bản thân nhà cầm quyền tự gọi là sự đứng lên một cách hòa bình. Người ta thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc vươn dậy: Trung Quốc sẽ gồng bắp thịt chính trị và quân sự của mình tới mức độ nào ? Họ sẽ muốn thống trị khu vực - hay cả thế giới ? Bản đồ này phác thảo cơ bản hai kịch bản: Trung Quốc là một cường quốc khu vực, và Trung Quốc là một cường quốc thế giới
The ‘regional’ map shows China’s sphere of influence extending over Mongolia, North Korea, Taiwan, the Indochinese states of Vietnam, Cambodia and Laos, but also Thailand, Burma/Myanmar and the continental part of Malaysia. A remarkable addition in the west is Pakistan, giving China almost immediate access to the Persian Gulf.
Bản đồ "thuộc về khu vực" cho thấy vòng ảnh hưởng của Trung Quốc vươn rộng khỏi Mông Cổ, Bắc Triều tiên, Đài Loan, các nước Đông dương gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, cả Thái Lan, Miến Điện/Myanmar và phần nằm trên lục địa của Malaysia. Một bổ sung đang lưu ý cả vùng phía tây là Pakistan, cho phép Trung Quốc gần như lập tức tiến đến sát vùng vịnh Ba tư.
The ‘global’ map sees China’s influence extended beyond the countries just mentioned, to most of the former Soviet Central Asian ‘stans’ (except Turkmenistan), part of Afghanistan, the whole of Indonesia, the rest of Malaysia, the Philippines, South Korea and significant parts of the Russian Far East.
Bản đồ "thế giới" cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc vươn xa vượt khỏi các nước đề cập trên, đến hầu hết các nước thuộc miền Trung Á thuộc Liên Xô cũ "stan" (trừ Turkmenistan), một phần của Afghanistan, toàn bộ Indonesia, phần cuối còn lại của Malaysia, Philippines, Nam Hàn và các phần đáng kể của vùng Viễn Đông thuộc Nga.
In both scenarios, friction remains possible with two other regional powers remaining independent, India and Japan.
Trong cả hai kịch bản, vẫn còn có thể xích mích với hai cường quốc khu vực khác còn độc lập là Ấn Độ và Nhật Bản.

Potential Scope of China’s Sphere of Influence and Collision Points
http://bauvinal.info.free.fr/biendong/hinh/thamvongtq.jpg

Copyright © 2009 by Bauxite Việt Nam InternationalNo comments: