Wednesday, August 18, 2010

TRUNG QUỐC và NHỮNG THÁCH THỨC TRONG THẬP NIÊN TỚI

Trung Quốc và những thách thức trong thập niên tới

04/08/2010 - 15:24

http://www.bayvut.com.au/ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-trong-th%E1%BA%ADp-k%E1%BB%B7-t%E1%BB%9Bi

Những thay đổi trong vấn đề dân số, những mong đợi chung về tương lai, ưu tiên về kinh tế và vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cường quốc mới nổi này.

.

Trung Quốc và những thách thức: Kì 1 - Cơ cấu chính trị và kinh tế toàn cầu

02/08/2010 - 14:44 Graeme Dobell
Nguồn Global politics and economics adjusting to China

http://www.bayvut.com.au/tri-th%E1%BB%A9c/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-k%C3%AC-1-c%C6%A1-c%E1%BA%A5u-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-v%C3%A0-kinh-t%E1%BA%BF-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u

.

Trung Quốc và những thách thức: Kì 2 - Vấn đề dân số già

03/08/2010 - 16:12 Graeme Dobell
Nguồn Can China grow rich before it grows old?

http://www.bayvut.com.au/tri-th%E1%BB%A9c/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-k%C3%AC-2-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-d%C3%A2n-s%E1%BB%91-gi%C3%A0

.

Trung Quốc và những thách thức: Kỳ 3 – Trung Quốc với biến đổi khí hậu

04/08/2010 - 13:41 Graeme Dobell
Nguồn Debate over China's role in reversing climate change

http://www.bayvut.com.au/tri-th%E1%BB%A9c/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-3-%E2%80%93-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%9Bi-bi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB%95i-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu

.

Trung Quốc và những thách thức: Kỳ 4 - Tại sao Trung Quốc bỏ qua lời khuyên của Mỹ giảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế

05/08/2010 - 16:23 Graeme Dobell
Nguồn Why China dismissesUS advice to slow down economic growth

http://www.bayvut.com.au/tri-th%E1%BB%A9c/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-4-t%E1%BA%A1i-sao-trung-qu%E1%BB%91c-b%E1%BB%8F-qua-l%E1%BB%9Di-khuy%C3%AAn-c%E1%BB%A7-m%E1%BB%B9-gi%E1%BA%A3m-nh%E1%BB%8Bp-%C4%91%E1%BB%99

.

Trung Quốc và những thách thức: Kỳ 5 - Úc nối lại mối quan hệ với Trung Quốc thời hậu Rudd

06/08/2010 - 16:11 Graeme Dobell
Nguồn Australia resets China relationship post Rudd

http://www.bayvut.com.au/tri-th%E1%BB%A9c/trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-5-%C3%BAc-n%E1%BB%91i-l%E1%BA%A1i-m%E1%BB%91i-quan-h%E1%BB%87-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c-th%E1%BB%9Di-h%E1%BA%ADu-rudd

.

.

.

No comments: