Wednesday, December 1, 2021

GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT, BÀI VIẾT NHỚ THẦY NGUYỄN TÀI CẨN (Nguyễn Văn Hiệp)

 


GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT, BÀI VIẾT NHỚ THẦY NGUYỄN TÀI CẨN   

Nguyễn Văn Hiệp

29/11/2021  23:08  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064826114335976&id=100024257933167

 

Bài này tên gốc là "Có hay không có sự khủng hoảng tiếng Việt hiện nay?" nhưng khi in thì Báo Văn hoá Nghệ An đổi tên. Bài này viết hồi tháng 7/2021, mười năm ngày GS Nguyễn Tài Cẩn đi xa. Đây là trích đoạn nhớ thầy Cẩn:

 

"Thực tế đòi hỏi cần phải có một sự nhìn nhận lại mối quan hệ giữa “giữ gìn” và “phát triển” tiếng Việt. Tôi nhớ lại, năm 2000, tôi đến thăm thầy Nguyễn Tài Cẩn khi thầy từ Nga về Việt Nam nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện về ngành, về nghề, thầy nói rất rõ: phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt có sai lầm (với hai cái mốc là hai hội nghị toàn quốc về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt năm 1966 và 1979- NVH chú thích), đó là quá nhấn mạnh vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà coi nhẹ vế phát triển. Thầy nói, và tôi còn nhớ, “đó là sai lầm của thế hệ thời bấy giờ”.

 

Đã hai mươi năm rồi, thầy đã trở thành người thiên cổ, nhưng tôi vẫn nhớ như in những gì thầy nói với tôi chiều hôm đó.

 

Tôi hiểu rằng, đã có một sự thái quá (kiểu “nhiệt tình cách mạng” ngút trời) của nhiều người thời bấy giờ khi quá nhấn mạnh vào vế “giữ gìn sự trong sáng” của tiếng Việt, mà coi nhẹ, hoặc lờ đi vế “phát triển”. Sau này, có thời gian đọc lại các bài nói chuyện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi thấy Thủ tướng thật ra đã có cái nhìn rất biện chứng về mối quan hệ giữa giữ gìn và phát triển. Ông viết:

 

- “Tiếng ta phải phát triển. Tất cả vấn đề là làm sao đảm bảo sự phát triển này diễn ra một cách vững chắc trên cơ sở vốn cũ của tiếng ta, làm cho tiếng ta ngày thêm giàu, nhưng vẫn giữ được phong cách, bản sắc, tinh hoa của nó” (Phạm Văn Đồng: “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, phát biểu tại hội nghị về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, năm 1966, in lại trong Tạp chí Học tập, số 4-1966)

 

- “Khi chúng ta nói “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” thì chữ “giữ gìn” ấy bao hàm một ý quan trọng là chúng ta không thể để cho mất một cái gì vô cùng quý báu, một cái gì khiến cho tiếng Việt là tiếng Việt, thứ tiếng mà cha ông ta đã xây dựng và bảo vệ trong lịch sử rất lâu đời của dân tộc. Nhưng nói như vậy không có ý chỉ nhìn về quá khứ; trái lại, còn phải nhìn về tương lai: Mà tương lai của đất nước ta, của xã hội ta, của tiếng ta là một sự phát triển với triển vọng vô cùng rộng lớn” (Phạm Văn Đồng: “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, phát biểu tại hội nghị về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, năm 1979, in lại trong sách “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ”, Nxb Khoa học xã hội, H. 1981).

 

Vào năm 1999, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở lại vấn đề này, với bài viết nhiều trăn trở “Trở lại vấn đề giữ gìn và phát triển sự trong sáng của tiếng Việt” (đăng đầu tiên trên báo Nhân dân, sau đó đăng lại trên Tạp chí Ngôn ngữ số 6, 1999). Trong bài viết này, một lần nữa ông khẳng định: “Muốn xây dựng và phát triển con người, xây dựng và phát triển xã hội, xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta không thể không phát triển tiếng Việt, công cụ giao tiếp, công cụ tư duy, công cụ phát triển của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam”.

 

Khi đã có quan điểm cân bằng, không thái quá về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và tạo điều kiện cho tiếng Việt phát triển, chúng ta sẽ có đánh giá đúng mức về vấn đề có hay không sự khủng hoảng của tiếng Việt hiện nay"

 

Link toàn văn bài viết đây:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064826114335976&id=100024257933167

VANHOANGHEAN.COM.VN

Về văn hóa của tiếng Việt ngày nay

1.Đặt vấn đề    Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế, cùng với những thay đổi chóng mặt về kinh tế và xã hội, vấn đề phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang đượ

 

.

54 BÌNH LUẬN   

No comments: