Friday, July 8, 2011

VIỆT NAM PHẢI TẠO THẾ LIÊN HOÀN ĐỂ NGĂN CHẬN TRUNG QUỐC (Tú Anh, RFI)


Tú Anh   -   RFI
Thứ năm 07 Tháng Bẩy 2011

Trung Quc đã ký vi ASEAN năm 2002 mt bn nguyên tc ng x ti Bin Đông da trên lut bin, quyn giao thông t do, bn phn gii quyết xung khc bng thương lượng. Nhưng t đó đến nay đc bit là trong nhng tháng qua, Vit Nam và Philippines liên tc là nn nhân ca nhng hành đng không th xem là thân thin ca láng ging phương Bc trong âm mưu biến Bin Đông thành ao nhà.
Tht ra, tham vng ca Trung Quc đe da toàn vùng, t t do hàng hi đến ch quyn quc gia, và không được bt c mt quc gia nào chp nhn. Tham vng này b chn đng nếu gp phi mt trn thế liên hoàn.

Là thành viên thường trc ca Hi đng Bo an Liên Hip Quc, nhưng t ba năm tr li đây, chính quyn Trung Quc càng ngày càng hung hăng vi tt c mi quc gia trên thế gii.

Thái đ khiếm nhã ca mt viên tham tán Trung Quc ti Philippines mi đây khiến Manila phi có phn ng mnh, không khác gì vi phn ng thiếu km chế ca Ngoi trưởng Dương Khiết Trì ti Hà Ni vào tháng 7/2010. Khi Ngoi trưởng M Hillary Clinton đưa đ ngh Hoa K làm trung gian giúp Vit Nam và Trung Quc gii quyết xung khc ti Bin Đông, Ngoi trưởng Trung Quc tuyên b cc lc: Không ai có quyn can thip vào quan h song phương ca các nước trong khu vc. Ông còn đ l thái đ mt bình tĩnh khi tr li đng nhim Singapore như sau : « Trung Quc là đi quc, các nước khác là tiu quc, đây là mt thc tế ».

Theo nhn đnh ca chuyên gia Pháp François Danjou trên mng QuestionChine.net, thì phn ng trch thượng ca ông Dương Khiết Trì đã vô tình đ l mc tiêu sâu xa ca Bc Kinh. Cùng lúc đó, mt nhân vt ca « ngoi giao b » ca Trung Quc khng đnh « Bin Hoa Nam là b phn sinh t ca Trung Quc như Đài Loan và Tây Tng ».

Cho nên , cách hành x mà gii phân tích quc tế gi là « trch thượng » ca Trung Quc ti Bin Đông ch nhm mc tiêu lâu dài là ln chiếm bin đo chung quanh cho đến tn Indonesia và Malaysia.

Hành đng ngang ngược gi tàu « ngư chính » trn áp hù da ngư dân trong vùng, nhiu ln gây đ máu cho dân đánh cá Vit Nam, đã hơn mt ln đng phi phn ng mnh ca hi quân Malaysia, phi quay đu b chy. bin Bc, Trung Quc luôn bênh vc và làm ngơ trước nhng hành đng gây hn ca Bình Nhưỡng. Trên bin, hi quân Hàn Quc đã phi chn bt tàu cá Trung Quc xâm nhp duyên hi.

Bc Kinh cũng rt hung hăng trong cách cư x vi Nht trong v tàu cá ca Trung Quc c tình va chm vào tàu tun duyên ca Nht trong v Điếu Ngư/ Senkaku : tm ngưng mi tiếp xúc cp cao, triu đi s Nht lúc na đêm, ngưng sn xut đt hiếm . phía Nam, Trung Quc còn ngang nhiên ra lnh cm đánh cá đ gi là « bo v ngun thy sn » hàng năm t tháng 5 cho đến tháng 8 , vào đúng lúc mùa cá ca ngư dân Vit Nam.

Âm mưu ln chiếm toàn khu vc bng chiến thut tm ăn dâu không che mt được dân chúng các nước trong vùng.

Cũng theo chuyên gia François Danjou, thì mi quc gia trong khu vc đu thy rõ tham vng ca Trung Quc là ci ngun ca tình hình căng thng hin nay. Lp trường ca Bc Kinh không được bt c t chc nào, cơ quan quc tế nào, k c Liên Hip Quc công nhn.

Ngay trong ni b Trung Quc, lp trường này cũng có đng thun. China Daily, ngày 02/08/2010 đã đăng nhn đnh ca mt giáo sư quan h quc tế tên Da Wei như sau : « Khi x lý nhng tranh chp lãnh th, thường được ví là quyn li sinh t, không phi hiếm trường hp nhiu nước chn thái đ tha hip. Đôi khi các nước ln phi chp nhn nhượng b ch quyn. Điu này không có nghĩa là hy sinh quyn li sinh t ».

Vn đ là, theo như thm đnh ca mt chuyên gia Trung Quc khác là giáo sư Chu Phong, đi hc Bc Kinh, thì « B Chính tr đng Cng sn Trung Quc » là k quyết đnh « Bin Đông là quyn li sinh t » .Nhượng b, « đng s gây mt phn ng bc la trong thành phn dân tc ch nghĩa ».

Phân tích v chính sách « hung hăng và tư tưởng dân tc hp hòi » ca Bc Kinh, chuyên gia M Dan Blumenthal xem đây cũng là mt th đon ca B Chính tr nhm đnh hướng hay đánh la dư lun trong nước đ kéo dài chế đ đc tài thay vì phi ci cách chính tr, dân ch hóa chế đ.

Trong lch s thế gii hin đi, có mt trường hp c th chng minh là tinh thn yêu chung đc lp và t do bao gi cũng hiu qu hơn sc mnh ca cơ gii và cường quyn. Giáo sư Nguyn Mnh Hùng, đi hc George Mason, Hoa K, nhc li mt bài hc lch s, tham vng thng lĩnh thế gii ca đng Cng sn Liên Xô đã tng b chn đng. Bài hc này có th giúp cho Vit Nam và các quc gia Đông Nam Á đi phó vi Trung Quc .

Giáo sư Nguyn Mnh Hùng :
« Phương án giúp Vit Nam thoát khi gng km Trung Quc cn có s phi hp gia tinh thn đoàn kết trong nước và tr lc ca bên ngoài, t Đông Nam Á, đến Nht Bn, n Đ và nht là Hoa K ».
« Không ai đng ý vi s tri dy (không)hòa bình ca Trung Quc c, và vi tham vng kim soát càng nhiu càng tt cái gi là Bin Trung Hoa. V bin pháp, Trung Quc áp dng song hành chiến thut chia đ tr và tm thc gm nhm dn dn cho đến khi b chn li như Liên Xô ngày trước thì mi thôi »

Câu hi đt ra là liu chính quyn Vit Nam có dt khoát đ cho người dân tham gia bo v đt nước hay tìm đ mi cách tinh vi nht đ ngăn chn ?
Vn mnh Bin Đông Vit Nam cũng tùy thuc vào quyết đnh ca « B Chính tr » hay ca toàn dân Vit Nam?
.
.
.

No comments: