Thursday, April 28, 2011

ỦY HỘI USCIRF ĐỀ NGHỊ ĐƯA VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

Thanh Phương  -   RFI
Thứ năm 28 Tháng Tư 2011

Hôm nay 28/4, y hi T do Tôn giáo Quc tế ( USCIRF ) công b báo cáo thường niên v t do tôn giáo thế gii 2011 . Nhân đây, y hi đ ngh Ngoi trưởng M đưa Vit Nam tr li danh sách các quc gia cn quan tâm đc bit, gi tt là CPC, do nhng vi phm v t do tôn giáo.

y hi T do Tôn giáo Quc tế nhn đnh, các sinh hot tôn giáo tiếp tc phát trin Vit Nam và trong thp niên qua, chính ph đã có mt s thay đi quan trng do có s quan tâm ca quc tế, đc bit là do vic nước này b xếp vào danh sách CPC.

Tuy nhiên, theo y hi, Vit Nam các cá nhân tiếp tc b bt b, giam cm vì nhng lý do liên quan đến hot đng tôn giáo hoc đến vic vn đng cho t do tôn giáo; các viên chc ca công an và chính quyn vn chưa b trng tr vì nhng v vi phm, hot đng ca các t chc tôn giáo đc lp vn b xem là bt hp pháp. Cũng theo y hi này, khuôn kh pháp lý cho nhng t chc tôn giáo được Nhà nước công nhn vn rt mơ h, d b din gii mt cách đc đoán hoc phân bit đi x tùy theo nhng yếu t chính tr. Ngoài ra, nhng tín đ mi ca mt s cng đng Pht Giáo và Tin Lành b phân bit đi x, hù da và b áp lc nng n buc phi b đo.

T năm 2001, năm nào y hi T do Tôn giáo Quc tế cũng đ ngh đưa Vit Nam vào danh sách CPC. Trong hai năm 2004 và năm 2005, B Ngoi giao Hoa K đưa Vit Nam vào danh sách CPC, nhưng đã gch tên nước này khi danh sách vào năm 2006 cho đến nay.

------------------------

.
.
.

No comments: