Sunday, May 29, 2011

RFI ĐIỂM BÁO NGÀY 29-5-2011

RFI ĐIỂM BÁO 29-5-2011
Lê Phước  -   RFI
Chủ nhật 29 Tháng Năm 2011
Ba năm sau trn đng đt kinh hoàng ti tnh T Xuyên, chính ph Trung Quc đã tp trung đ tin xây dng li nhng khu b hư hi. Thế nhưng, s h tr v mt tâm lí cho nn nhân còn nhiu thiếu thn. Đó là ghi nhn ca tp chí Tài Kinh ti Bc Kinh được Courrier International dn li vi dòng ta “Ba năm sau đng đt, T Xuyên vn còn trong đau kh”.
Đ minh chng cho hu qu nng n ca trn đng đt kinh hoàng hi năm 2008, t báo đưa ra nhng s liu n tượng: 2/3 trong s 230 ph n có con chết do đng đt b chng ri lon căng thng hu chn thương (PTSD). Còn trên tng th, có đến 90% s người được khám có vn đ v tâm lí, và 20% b chng PTSD. Trn đng đt nói trên nh hưởng đến khong 10 triu người, 90 000 người chết và mt tích. Như vy, trong s này, phi có đến 2 triu người b PTSD.
Ti huyn Bc Xuyên (T Xuyên), Bc Kinh đã cho tiến hành ba cuc điu tra dch t hc. Kết qu cho thy, 14 tháng sau đng đt, t l người b PTSD vn còn cao. Đc bit, cuc điu tra hi cui năm 2010 cho biết tình hình được ci thin rt chm. Theo mt chuyên gia công tác ti Vin Tâm lý, thuc Vin Hàn lâm Khoa hc Trung Quc, theo mc đ bình quân trên thế gii, mt năm sau thm ha, t l người b PTSD dao đng t 8 đến 12%, ri tiếp tc gim sau đó. Còn Bc Xuyên, ba năm sau đng đt, con s này vn mc 10%.
Nếu tâm lý ca người dân vn chưa được phc hi, thì công tác khc phc vt cht li được tiến hành nhanh chóng. Tt c trong vùng thm ha hình như đã được xây dng mi. Trường Trung hc Bc Xuyên, nơi mà thm ha đã cướp đi sinh mng ca hơn 1.000 thy trò, đã được đu tư đến 200 triu nhân dân t (21 triu euro) cho vic tái thiết. Mt khu ký túc xá tr giá 30 triu nhân dân t đã được xây dng. Thêm vào đó là hai sân đin kinh và mt căng tin hin đi.
Như vy, đây, có s chênh lch gia s khc phc thit hi vt cht và khc phc tn thương tâm lý.
Sau đng đt, có đến 30 000 tình nguyn viên đến h tr tâm lý cho nn nhân. Tuy thế, nhiu người có chuyên môn quá t. Đáng lên án hơn na là có nhiu t chc c hàng lot cán b nhân viên xung đa bàn ly tư liu đ viết lun án lun văn! Các cuc điu tra thc đa như thế liên tiếp din ra, đã vô tình khơi li vết thương lòng nơi người b nn.
Trong bi cnh đó, chính quyn đa phương li không có chính sách h tr cn và đ cho các thin nguyn viên tâm lý. Và thế là h phi t tìm ngun tài tr. Ngay c khi có s h tr ca chính quyn đa phương, thì công tác h tr cũng gp khó khăn, như vic tp hp nhng ph n b mt con trong thm ha, có người cho rng tp hp như vy là mt yếu t bt n tim n”.

Li ích” ca thm ha đi vi quân đi Nht Bn
Courrier International dành mc T chn trong tun cho Nht Bn. T báo này nhn đnh : Thm ha đã kéo theo nhiu thay đi đáng chú ý, nht là nhng thay đi trong gii hn đi vi quân đi Nht Bn.
Sau thm ha đng đt, quân đi Nht Bn đã được trin khai rm r hu hết các vùng b thiên tai, đến mc mà người ta có cm giác là nơi xy ra thm ha là mt bãi chiến trường ch không phi là khu vc va b đng đât. Thm ha đã đy quân đi Nht Bn đến b « được tôn trng”, khiến cho các lc lượng t v nước này có được tính hp pháp, bi Hiến pháp nước này qui đnh Nht không được có quân đi.
Trong tình hình cp bách, chính ph Tokyo đã cho huy đng ngun lc quc phòng và trin khai quân nhân trên hu khp các vùng thm ha. Nếu trong điu kin bình thường, các nước láng ging đã phn ng d di. Thế nhưng, thm ha liên tiếp Nht Bn, nht là thm ha ht nhân, đã xua tan căng thng. Chuyến thăm Nht ca th tướng Trung Quc Ôn Gia Bo và tng thng Hàn Quc Lee Myung-bak có mc tiêu là tiến hành thành lp mt trn chng nguy cơ ht nhân chung. Tình hình êm đp đến mc người ta ng rng các tranh chp lãnh th gia h đã biến mt, như th là nhng vết thương mà nước Nht gây ra hi nhng năm 1940 đã lành hn.
Như vy, theo tác gi, Cơn b cc” 11/3 va qua Nht Bn dường như đã đưa quan h gia nước này vi các nước láng ging đến hi thái lai”.

Quan h láng ging được ci thin nh thm ha
Có chung cách nhìn nhn s vic, Courrier International dn li bài viết ca nht báo Mainichi Nht Bn vi hàng ta Biết đón nhn s giúp đ”.
Thm ha va ri làm sng dy ni đau mà người Nht phi gánh chu trong thế chiến th hai. Người b nn bây gi đang c hết sc đ bám víu vào cuc sng. Hin ti, không ai biết được cn đến bao lâu đ khôi phc kinh tế và xã hi. Nht là vùng xung quanh nhà máy ht nhân Fukushima, không ai chc được đến bao gi cuc sng có th được hi phc như trước kia.
Nước Nht sau thm ha s phi có s thay đi căn cơ. Nhng tin đ ca s thay đi đã hin hin, như vic Nht Bn chp nhn s giúp đ ca các nước châu Á. Đây là ln đu tiên nước Nht làm như vy. Mt chiến dch mang tên Chúng ta hãy cu nước Nht đã được phát đng trên toàn khu vc. Tác gi nhn mnh, dù nước Nht đã gây nhiu mt mát cho các quc gia láng ging trong thế chiến thư hai, thế nhưng, khi nước Nht đi mt vi thm ha như va ri, li được s giúp đ ln lao và s đoàn kết chưa tng thy t các nước láng ging.
Nht Bn nên tranh th cơ hi này đ tăng cường hp tác vi các nước châu Á nhm xây dng mt nước Nht mi, trong khi mà tình hình ti châu Á đang rt thun li cho m ý này. Chng hn như Hàn Quc, nước có đến 21 lò ht nhân, cũng đang kiếm tìm ngun năng lượng thay thế. Nước này cũng rt nghèo tài nguyên thiên nhiên như Nht Bn. Vì thế, cơ hi hai nước xích li gn nhau là rt ln.

Bc Kinh tiếp tc đau đu v t do tôn giáo
Le Nouvel Observateur nhc li vic thi gian gn đây, chính quyn Trung Quc tăng cường đàn áp, bt b tín đ Th Vng. Ti sao chính quyn li quan ngi giáo hi Th Vng như thế ? Le Nouvel Observateur tìm cách gii đáp câu hi này.
Theo t báo, Th Vng đã được nhng người khi xướng ti Trung Quc phát trin thành mt « đo Thiên Chúa dn thân », h ng h s tách bit gia chính tr và tôn giáo, thế nhưng, h tìm cách theo tín ngưỡng trong cuc sng gia đình, trong ngh nghip và trong xã hi.
My năm gn đây, phong trào bo v dân quyn din ra mnh m và gi vai trò trung tâm trong xã hi dân s Trung Quc. Giáo hi dn thân trên cũng tham gia vào phong trào này. Nên nh rng, phân na các lut sư can đm đu tranh bo v dân quyn là nhng tín đ mi nhp đo gn đây. Chính trong khái nim tình yêu thương mà h đã tìm thy ngh lc và lí tưởng cho hành đng. Mt tín đ Tin Lành ni tiếng trong phong trào bo v dân quyn cho biết : « Chúng tôi mun mang đến cho xã hi đy thù hn này mt mô hình phát trin da trên tình yêu và s tha th ». Le Nouvel Obervateur nhn mnh, đó cũng chính là điu mà tín đ Th Vng tin tưởng và sn sàn đu tranh đến hơi th cui cùng.
Trước tình hình ngày càng nghiêm trng, đi din ca nhiu giáo hi Thiên chúa giáo không chính thc ti Trung Quc đã gi kiến ngh lên Quc hi yêu cu chính quyn chm dt sách nhiu và tôn trng quyn t do tín ngưỡng ti Trung Quc. Trong bi cnh « tế nh » đó, tht không l gì khi chính ph Trung Quc nghi ngi các phong trào này có âm mưu lt đ chế đ.

Tng thng M xác đnh chính sách ngoi giao mi
Hôm 19/5 va qua, tng thng M Barack Obama đã có bài din văn đc ti Washington đ cp đến chính sách ngoi giao ca Hoa K trong tình hình thế gii đy biến đng. Tp chí LExpress dành mc thi lun phân tích ch đ này vi bài chy ta « Ông Obama chp nhn mi nguy cơ khi khng đnh thin ý ca mình ».
Hai năm sau bài phát biu ti th đô Cairo (Ai Cp), ba tun sau cái chết ca Ben Laden, tng thng Obama mun to ra mt bước ngoc trong chính sách ca Hoa K đi vi vùng Đa Trung Hi và Vùng Vnh. Vì thế ông đã nhn mnh quyết tâm « hp lý hóa » chiến lược ca M.
T báo nhn đnh, đây là mt s điu chnh cn thiết và đúng lúc. Khi bt n chính tr đến vi Ai Cp và Tunisia, Washington xem xét tng trường hp và có nhng lp trường thay đi tùy nơi và tùy nước.
Đ gii thích nhng « khúc quanh » này, hin ti, Obama xác đnh rõ mt lp trường, đó là chp nhn lnh trng pht dành cho ông Bachar el-Assad, là s phong ta tài sn ca nhng người thân cn nhà lãnh đo Syria, đó là thông báo mt kế hoch thân phương Đông vi mc tiêu là xóa m đi nhng cư x tin hu bt nht ca Washington và tr li v thế năng đng cho nước M; đó là vic dành ưu tiên cho Ai Cp và Tunisia, hai nước va lt đ hai nhà đc tài và còn nhiu khó khăn trong vn đ ci t sp ti.

M ng h c Israel và Palestine
Trên h sơ Palestine-Israel, ông Obama tuyên b s ng h ca M đi vi Israel là bt di bt dch. Trong khi đó, ông cũng khng đnh lp trường ng h thành lp mt nhà nước Palestine đc lp theo đường ranh gii năm 1967. Tuy nhiên, tng thng Obama đã bác b d đnh ca ông Mahmoud Abbas v vic đơn phương yêu cu Đi Hi Đng Liên Hip Quc công nhn nhà nước Palestine vào tháng chín ti.
Vi tuyên b này, tng thng Obama đã to ra mt đt phá dù chưa có gii pháp c th. Ông cũng đã nhn v mình mi s bt mãn. Israel và Palestine khai thác thái đ này đ tn công đi phương. Israel cho rng ông Obama đã làm thay h trong vic vn đng Palestine t b ý đnh vào tháng chín va nêu trên ti Liên Hip Quc. Trong khi đó, Palestine mun tn dng nhng li ha ca M v vic chp nhn ranh gii 1967 đ dn Israel vào gc tường.
Như vy, tng thng Obama đã chp nhn gánh ly nguy cơ và nhng bt mãn ca các bên v phía mình. LExpress nhn đinh : « Kết qu là tng thng M đã không còn thế trng tài, mà đã rơi vào v trí ca mt vt hy sinh đy lý tưởng ».

Báo chí M phê phán s xung dc ca chính gii Pháp
T khi v vic ông Dominique Strauss-Kahn (DSK) xy ra đến nay, báo chí Pháp và thế gii đã tn nhiu giy mc đ khai thác ch đ này vi nhiu góc nhìn khác nhau. Courrier International gii thiu đến đc gi góc nhìn ca mt s t báo ln ca M.
Vi dòng ta « Nước Pháp không còn gii lãnh đo xng đáng », Courrier International dn li quan đim ca tp chí Weerly Standard- Hoa K.
Theo t báo, s vic ông DSK mang tính biu trưng cao và cho thy mt thc trng Pháp : Chính gii Pháp b lún sâu vào các xì căng đan. Khi người dân Rp xung đường biu tình phn đi bt công, thì bà Alliot Marie, b trưởng Ngoi giao Pháp li nhn nhng món quà không đúng lúc ca chính ph b phế trut Tunisia. Còn th tướng Francois Fillon cũng đã được tng thng b lt đ Moubarak tiếp đón trng th ti Ai Cp. ng viên ca Pháp đ kế nhim ông DSK ti IMF là đương kiêm b trưởng kinh tế bà Christine Lagarde, cũng đang dính vào mt v rc ri tư pháp trong nước.
Weekly Standard kết lun : « Ti ca DSK là mt li lm cá nhân, nhưng đó cũng cn nhìn thy s sp đ ca mt tng lp lãnh đo xã hi ti Pháp ».

Nước Pháp không có « thói quen » xét x lãnh đo
Chia s quan đim này, t New York Times cũng nhc li s kin nhiu quan chc cp cao ca Pháp b phm ti, nhưng ri mi vic cũng đâu vào đy. Như vic ông Alain Juppé chng hn. Ông này tng là th tướng và tng b buc ti tham nhũng, b kết án 18 tháng tù treo và 10 năm cm tham gia tranh c. Thế nhưng, hin ti, ông Juppé là b trưởng Ngoi giao Pháp, đi din cho nước Pháp đi giao du trên toàn thế gii.
Cu tng thng Jacques Chirac cũng b dính vào xì căng đan. Khi làm tng thng, ông được hưởng qui chế đc cách min trách nhim tư pháp. Thế nhưng, đến hin ti, mi n lc đưa ông ra tòa tr li công bng trước vành móng nga hình như đã tht bi.
Cui cùng, tác gi ma mai : « Tôi chc rng, dù ông DSK có b kết án và b b tù đi chăng na, thì mt ngày kia ông cũng s tr v nước Pháp, và s tr thành b trưởng, mà cũng có th là b trưởng đc trách v công tác ph n ».
Cũng trên h sơ DSK, nht báo Los Angeles Times mnh ming hơn khi cho rng, v ông DSK, b cáo buc xâm hi tình dc đi vi mt ph n làm công da màu, khiến người ta ng đó thi k nô l xa xưa vy.

Trang nht các tp chí Pháp : Ưu tiên cho ch đ Dominique Strauss-Kahn
Trang nht Le Figaro chy nh ông DSK đang ly tay che ming ra du im lng vi dòng tít ln «Ti sao h không nói gì ? ». T báo phân tích s khai thác hn chế v ch đ DSK trên các phương tin thông tin đi chúng Pháp. Đc bit, t báo ghi nhn ý kiến trên ca người Pháp trên mng, theo đó đa s ý kiến cho rng ông DSK đã b giăng by.
To chí LExpress dành đến 32 trang cho ch đ DSK. Vi dòng ta Điu tiết l t v DSK” đăng trên trang nht cùng vi bc nh DSK, t báo này có nhng thông tin và phân tích chi tiết v v án ti New York, v nh hưởng ca nó lên tình hình chính tr Pháp.
Tun san Le Nouvel Observateur dành mt h sơ đc bit 20 trang đ phân tích v án DSK. T báo cũng cho biết, tai ha ca ông DSK đã vô tình có li cho ông Francois Hollande trong cuc chy đua vào đin LElysée trong năm ti.
Le Monde gii thiu quyn sách viết v bà Marine Le Pen, ch tch đng cc hu Mt Trn Quc Gia (Pháp). Theo t báo, bà Le Pen đã thay cha lãnh đo đng, thế nhưng tình cnh ca đng này đến hin ti có v như « bình mi rượu cũ ».
Trang nht Courrier International dành ưu tiên phn ánh tình hình biu tình ca người dân Tây Ban Nha va qua. T báo ghi nhn quan đim ca mt s chuyên gia phân tích t ra nghi ng v s nh hưởng tht s ca phong trào này, nht là do thiếu mt lãnh t tht s.
.
.
.

No comments: