Saturday, December 26, 2015

CÁCH MẠNG 1989 (Victor Sebestyen)

Victor Sebestyen
Revolution 1989 – The Fall of the Soviet Empire
(Cách mạng 1989 – Đế quốc Xô-Viết sụp đổ)
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   -   Bauxite Việt Nam   -    24/06/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   25/06/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   26/06/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh    27/06/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
 Dịch giả:  Phan Trinh   28/06/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    29/06/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   30/06/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    01/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   02/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    03/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   04/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   05/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   06/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   06/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh
08/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   09/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   10/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   11/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   12/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    16/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   14/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   15/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   21/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   22/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh
23/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   24/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   26/07/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   27/07/2015
.
Victor Sebestyen
 Dịch giả:  Phan Trinh   28/07/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   29/07/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh   30/07/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh   31/07/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh    01/08/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh     02/08/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh
03/08/2015
.
Tác giả: Victor Sebestyen
Dịch giả: Phan Trinh     04/08/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   12/08/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   13/08/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   16/08/2015
.
Victor Sebestyen
Dịch giả:  Phan Trinh   16/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   16/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   17/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   21/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    22/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    23/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   24/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh    25/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh26/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh     27/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh     28/08/2015
.
Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009
Dịch giả:  Phan Trinh   29/08/2015No comments: