Sunday, August 28, 2011

NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG NGÀY 28-8-20113:23 PM CoVang
8/28/2011

Hình ảnh Cộng đồng người Việt Quốc Gia biểu tình chống trung cộng tại Perth, Úc Đại Lợi...ngày 28-08-2011.

From: John Nguyen
To:
Sent: Sunday, August 28, 2011 5:35 AM
Subject: Biểu tình chống Trung Cộng tại Perth Western Autralia ngày 28-08-2011
Kính gửi Quí Anh một vài hình ảnh tại Perth, thủ phủ Tiểu Bang Western Australia và trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng ngày Sun 28-08-11.

--------------------------

VIDEO BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG
12-6-2011 Melbourne Australia - protest against the communist government in Vietnam.
Against China invasion into Vietnam.

.
.
.

No comments: