Sunday, July 3, 2011

CHIẾN THUẬT ĐỊNH HƯỚNG CÔNG LUẬN CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO BẮC KINH (Tú Anh, RFI)Tú Anh   -   RFI
Chủ nhật 03 Tháng Bẩy 2011

Va qua, ban Tuyên hun ca đng Cng sn Trung Quc cho lưu hành mt tài liu mt, ch đo tiêu tr mi tiếng nói phn bin, thông tin đa chiu, trong cũng như ngoài nước.

Trong chính sách đi ngoi, Trung Quc luôn khng đnh là mt quc gia đang phát trin vi ch trương yêu chung hòa bình, quan h tt vi láng ging và tôn trng t do. Trên thc tế, ban Tuyên hun ca đng Cng sn, trong mt tài liu mt, đã ch đo tiêu tr mi tiếng nói phn bin và thông tin đa chiu, trong cũng như ngoài nước, gây bi ri cho chính ph.

Tháng 3/2011 năm nay, th tướng Trung Quc Ôn Gia Bo đã đưa ra mt li tuyên b mang tính cnh báo ti Quc hi : Nhân dân đang căm phn chế đ.

Có l, đ đi phó vi mi đe da này, gii lãnh đo Trung Quc đ ra mt lot bin pháp trn áp, không t mt hình thc nào và không sót mt đi tượng nào trong xã hi.

Các bin pháp này gm : tăng cường kim duyt thông tin, bt giam tc khc mi cá nhân loan ti thông tin bt li cho chính ph, gia tăng theo dõi mi thành phn dân chúng ngay t tui còn thơ và t giác nhng người than oán.
Trên đây là ni dung mt tài liu mt ca ban Tuyên hun, thuc Trung ương đng Cng sn Trung Quc va được báo chí Tây phương tiết l, nhân chuyến công du châu Âu ca th tướng Trung Quc Ôn Gia Bo.

Theo các trích đon đăng trên Danish newpaper Information ca Đan Mch thì chính sách ca Trung Quc hoàn toàn trái ngược vi dáng vóc b ngoài trm tĩnh, hin hòa ca ông Ôn Gia Bo.

Tài liu mt do cơ quan tuyên truyn ca đng Cng sn cho lưu hành ni b vào gia tháng Giêng và tháng Ba năm nay hướng dn cách « duy trì quân bình trong b máy quyn lc », gia tăng kim duyt thông tin và n lc « đnh hướng » công lun quc tế sao cho thun li cho Trung Quc.

Mc tiêu ca chiến thut này là duy trì « đc quyn thông tin » và ngăn chn trước mi ngun « thông tin nhy cm ». Trong tương lai, phi ci tiến các bin pháp « theo dõi thông tin » và nhanh chóng « nhn din các ngun tin bt hp pháp vô hiu hóa và tiêu tr mi ngun tin và thông tin trên các mng Trung Quc cũng như trên mng nước ngoài có ni dung làm bi ri chính ph Trung Quc ».

« Bo lc là phương tin »
Đ đt được mc tiêu này, Ttrung ương ch th cho chính quyn các tnh, huyn, xã phi lp « t đc nhim » đnh hướng dư lun vi nhim v tham gia tho lun trên các din đàn thông tin và blog. Bên cnh đường dây « công an mng », chính quyn d kiến thành lp chc v gi là « th trưởng thông tin » mi cp, mi nơi t « đi hc, trường hc, s làm cho đến tn các tri hè ca hc sinh » đ gi là « kp thi phát hin bt c ai » ch trích chế đ.
Cũng trong chiu hướng này, ban Tuyên hun nêu lên mi đe da mà h gi là « nhng thế lc thù đch bên trong và bên ngoài » thc hin âm mưu buc Trung Quc ci cách chính tr theo mô hình Tây phương. Tài liu mt cho rng đây là mt hình thc can thip vào ni tình, đánh phá ngm ý thc h chính tr và văn hóa Trung Quc, làm hi hình nh ca chế đ.

Bin pháp mà gii lãnh đo đ ra đ ngăn chn « âm mưu » này là phi gii hn không gian hot đng ca các phóng viên quc tế, các công ty tư nhân nước ngoài và phòng nga « k thù trong nước phát biu vi báo chí ngoi quc ».

C th là phi « làm gim nh hưởng ca thành phn ly khai ti Tây Tng và Tân Cương trong công lun quc tế ».
Theo gii quan sát, ch th mt ca đng Cng Sn Trung Quc gián tiếp tha nhn tình hình ni tr đang có vn đ trong bi cnh mi năm có hơn 200 ngàn v dân oan biu tình.

Mc khác, nó cho thy Bc Kinh ý thc được là h không dp tt được khát vng đc lp ca người dân Tây Tng và Tân Cương bng bo lc và đang lo ngi nh hưởng ca phong trào Mùa Xuân Rp.

Trên báo mng công giáo châu Á, Asia News, giám đc t chc Tây Tng T Do ti Anh Quc bà Stephanie Bridgen nhn đnh, tài liu mt này là bng chng cho thy s « gi trá » ca lãnh đo Trung Quc.
lai s là mt nước hoàn toàn dân ch, pháp tr, bình đng và công lý trong đó người dân có quyn giám sát và ch trích chính ph ».
Thc tế, theo chuyên gia Stephnie Bridgen, chà đp nhân quyn là mt sách lược ca gii lãnh đo Bc Kinh đ có th tiếp tc thng tr nhân dân Tây Tng và nhân dân Trung Quc.

.
.
.

No comments: