Friday, January 28, 2011

BẤT ỔN CHÍNH TRỊ TẠI AI CẬP ĐẨY HOA KỲ VÀO THẾ KHÓ XỬ (RFI)

Trng Nghĩa  -  RFI
Thứ sáu 28 Tháng Giêng 2011

Phong trào chng đương kim Tng thng Hosni Mubarak bùng lên ti Ai Cp trong nhng ngày qua càng lúc càng đy Washington vào mt tư thế tiến thoái lưỡng nan. Đó là nên đng v phía nào trong cuc đ sc đang din ra, gia mt bên là nhng người biu tình đòi t do, dân ch, nhng giá tr mà Hoa Kỳ luôn luôn khuyến khích, và bên kia là mt chính ph đng minh thiết yếu cho chính sách Trung Đông ca M.

Thái đ lúng túng ca Hoa K trước din biến đáng ngi ca tình hình ti Ai Cp được th hin rõ nét qua các tuyên b liên tiếp ca Tng thng M Obama và Ngoi trưởng M Hillary Clinton. Vào hôm qua, ln đu tiên người đng đu ngành hành pháp Hoa K đã lên tiếng trước ng kính truyn hình v cuc đ sc ngày càng gay gt gia dân chúng và chính quyn ti Ai Cp. 

Trong mt phiên hi–đáp trên mng YouTube, tng thng M cho rng : "Bo lc không phi là câu tr li trong vic gii quyết nhng vn đ ti Ai Cp". Đi vi ông Obama, c chính quyn Ai Cp ln nhng người xung đường phi cn thn, không nên dùng đến bo lc. Theo ông, các cuc biu tình là h qu ca tâm lý "tht vng b dn nén" ca dân chúng Ai Cp, và ông khăng đnh rng ông luôn luôn nói rõ vi đng nhim Mubarak là cn thiết phi ci cách chính tr trong nước. 

Ngoi trưởng M Hillary Clinton, vào hôm qua, cũng đã cng c thêm cho thông đip ca ông Obama trong cuc tiếp xúc vi ngoi trưởng Ai Cp Ahmed Abul Gheit. Theo phát ngôn viên b Ngoi giao Hoa K Philip Crowle, thì bà Clinton đã "khuyến khích các bên t kim chế và đi thoi vi nhau, cũng như xác nhn là M sn sàng h tr cho công cuc ci cách." 

Theo mt s quan sát viên, lp trường ca Washington qua phát biu ca ông Obama và bà Clinton, th hin mt hu thun ngm ngm và tinh tế đi vi người biu tình, xa dn quan đim hết lòng ng h Mubarak. 

Phi nói là Tng thng Ai Cp Hosni Mubarak đã là mt đim ta ca chiến lược khu vc ca M trong nhiu thp niên qua, mt người bo đm cho tình hình hòa bình trong thi gian qua gia quc gia rp này vi Israel, đng minh ca M trong vùng Cn Đông. Ông Mubarak đng thi là mt tác nhân quan trng tng liên tiếp tung ra nhiu sáng kiến hòa bình, cho dù không thành công. 

Thế nhưng, sau 30 năm tr vì đt nước vi bàn tay st, chế đ Mubarak có du hiu b lung lay, vào lúc khu vc Rp có kh năng b phong trào dân chúng ni dy phn đi các th chế đc tài khuy đng. Kh năng tác đng dây chuyn t Tunisia đang buc gii hoch đnh chính sách M xem xét li hướng đi. 

Theo ông Gregory Gause, giáo sư khoa hc chính tr ti Đi hc Vermont (Hoa K), thì các chiến lược gia M "đang trong mt tư thế khó khăn vì Ai Cp như đang kết t mi xu hướng đòi thay đi, và ti Washington, người ta đang lo ngi v hin tượng vết du loang." 

Tng thng Obama nói riêng, và chính quyn M nói chung, hin đang b hai lung dư lun nghch chiu trì kéo trong vic thc hin chính sách Trung Đông. Các thành phn gi là lc quan ti M, trong đó có c nhng người thuc cánh tân bo th thi chính quyn George W. Bush, có th s ngày càng thúc gic Washington h tr mnh m cho nhng người biu tình, hy vng to ra làn sóng thay đi dân ch Trung Đông. 

Tuy nhiên, gii ch trương mt chính sách ngoi giao thc tế, ch yếu phc v quyn li ca Hoa K, thì li lo ngi là nếu chế đ Mubarak sp đ, Washington s mt đi mt ch da mạnh m trong mt khu vc khó khăn, nơi mà nh hưởng ca M đang b sói mòn. H e ngi rng mt chính ph Ai Cp thi hu Mubarak, có th bao gm các thành viên thuc t chc Huynh đ Hi giáo thù đch vi M. 

Mt khác, nếu ông Mubarak thành công, vượt qua được phong trào chng đi hin nay, thì lúc đó, ông s xét li thái đ đi vi nhng ai không ng h trong thi gian xy ra khng hong. 
Tóm li, din biến ti Ai Cp đang đt ra cho M mt bài toán hóc búa, cn có li gii đúng đn. Vn đ là trong cuc khng hong Ai Cp hin nay, Hoa K không có nhiu phương thc tác đng vào tình hình.
.
.
.

No comments: