Friday, December 31, 2010

TỪ KHÁC Ý KIẾN ĐẾN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN (Nguyễn Thanh Giang)

Nguyễn Thanh Giang

Trước bt kỳ vt th, s vic nào hu như không bao giờ không có nhng nhìn nhn, nhng ý kiến khác nhau. Đến ni ai đó đã nói: “Khi người ta đng ý vi tôi, tôi luôn cm thy mình là người sai lm”. Tuy nhiên, trước các vn đ chính tr-xã hi, ý kiến khác bit và bt đng chính kiến là hai biu hin khác nhau v cht. Tp hp nhiu ý kiến hoc nhiu người cùng thống nht mt ý kiến (như kiến ngh v Đường st Cao tc, v Khai thác Bauxite Tây Nguyên với hàng vạn ch ký chng hn) nhiu khi không biu hin mt chính kiến. Người hay phát biu và phát biu nhiu ý kiến khác bit ( có th rt gay gắt, rt quyết lit ) không hn là nhà bt đng chính kiến. Ý kiến (v các vấn đ chính tr-xã hi ) và chính kiến khác nhau ở cái tm, b sâu.

Ý kiến khác bit dn đến phn kháng, chng đi. Bất đng chính kiến dn đến đi lp.

Những ý kiến như đim qua dưới đây có th xem là biểu hin bt đng chính kiến:
“ Cái gọi là ch nghĩa cng sn đã là o tưởng rồi
“ Cần nhn thc li ch nghĩa xã hi, cn thay bằng mt mô hình văn minh hơn
“ Phải nhm vào ci cách chính tr ch không chỉ kinh tế; ci cách th chế chính tr thành mt vn đ bc xúc, không gii quyết thì không phát triển được. Phi xây dng hiến pháp mới. Đã đến lúc phi đi mi hệ thng chính tr, phi phân đnh rõ vai trò lãnh đo ca Đng, chc năng ca nhà nước. Quc hi hin chưa phi là cơ quan lp pháp
“ Văn kiện không phn ánh được cuc sng. Đi mi chính trị chưa theo kp đòi hi, đang cản trở
“ Tại sao các văn kin li ngn ngang thế? Cương lĩnh thất bi, tuyên truyn tht bi. Lý lun chính tr chưa bao gi suy đi như bây giờ. Ngn ngang quá. Gi di quá. Tht là bi kch. Cnh ng ca Đng ta từ sau Đại Hi X bt đu bước vào suy đi
“ Cương lĩnh đy dy cái sai, cái mơ h. Nói XHCN mà không biết nó là cái gì? Nhiu chuyn ta t la di mình và la di người khác ”.
“ Toàn là giả di c. Nếu đưa cái cương lĩnh chiến lược này ra mà thông qua thì s ra sao đây? Qu đm thép không đm vào đối thủ mà li đm ngay vào chính ta ”.
“ Nhận đnh v quc tế, v các nước XHCN và tình hình đất nước sai, nên b đi
“ Phải xác đnh cho rõ vai trò lãnh đo ca Đng: lãnh đạo là ai? Ai cho anh quyn lãnh đo? Phi nhìn thng vào s tht. La được người ta ch không la được thc tin đâu
“ Xem thường lch s: nói CNXH là điu kin để độc lp, các triu đi trước có CNXH đâu mà vn đc lp. Không gn vi thi đi, xem thường thiên h.

Những ý kiến trên là ca các giáo sư, tiến s nhiều chúc sc lớn ca Đng góp ý cho D tho Cương lĩnh và các Văn kin Đi hi XI tại Hi tho ngày 9 tháng 11 năm 2010 do giáo sư Trn Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính ph ch trì.

Vit Nam ch nhng người như Nguyn H, Hà Sỹ Phu, Lê Hồng Hà, Trn Đ, Nguyn Kiến Giang, Lữ Phương, Trn Huỳnh Duy Thc … được xem là nhng nhà bt đng chính kiến.
Ông Võ văn Kiệt qua Thư gi B Chính tr ( mà vì nó Hà Sỹ Phu, Lê Hng Hà đã vào tù ch vì chuyn tay đc ) và nhng phát biu lúc cuối đi ca ông đã tr thành bt đng chính kiến.
Ông Nguyễn Văn An nguyên y viên B Chính tr, nguyên trưởng Ban T chc TƯ Đng, nguyên Ch tch Quc hi qua nhng ý kiến trả lời phng vn “ Tun Vit Nam ” ngày 12 tháng 12 năm 2010 không th không xem là bất đng chính kiến có tm cỡ.
Ông đã phủ đnh ch nghĩa Mác, chng li Cng sản.

Tuyên ngôn ĐCS đưa ra mt đnh chun rch ròi: “ Những người cng sn có th tóm tt lý lun ca mình thành mt lun đim duy nhất là: xoá b chế đ tư hu ”.
Ông Nguyễn Văn An phn bác: “ sở hu nhà nước không phải là mc đích, mà ch là phương tin trong giai đon nào, thi điểm nào, trong lĩnh vc c th nào, vì li ích đích thc ca nhân dân và ca nhà nước ch không phi vì mc đích t thân ”.
Ông ca ngợi s hu tư nhân bng nhng ngôn từ tuyệt đnh: “ Sở hu tư nhân thc cht vn là vn đ dân ch t do trên lĩnh vực kinh tế, trong mưu cu hnh phúc ca mi người, nó là ci ngun cảm hng, là đng lc to ln cho s phát trin. Kết qu ca nó kỳ diu như thế nào mọi người đã biết ”.
Ông khen vài điểm sáng trong đổi mi kinh tế để chê nó còn rất u minh: “ Từ ch ch yếu có hai thành phn kinh tế đến ch có nhiu thành phn kinh tế. T ch đng viên, công chc nhà nước không được làm kinh tế đến ch đng viên, công chc nhà nước được làm kinh tế theo pháp luật. Từ ch đt đai là thuc s hu nhà nước đến ch người s dng đt đai đã được 5 quyn như người ch s hu, tuy còn có đim rt mù mờ….
Ông kêu gọi: “ Nếu nước ta khác về đời sng vt cht và tinh thn cao hơn, văn minh hơn, tc là cht lượng cuc sống cao hơn, nht là dân ch t do cao hơn thì đng ý. Còn nước ta phi công hữu v tư liu sn xut ch yếu đ khác vi các nước tư bn phát trin thì li là vấn đ sai t gc. Rt nhiu ý kiến đ ngh b đon này trong D tho Văn kiện Đi hi XI ”.

Một s người nông cn đ hết ti Vinashin cho Chính phủ hoc cho Th tướng hay các B trưởng, Nguyn Văn An tnh táo và thu đáo hơn: “ Tôi cho rằng Vinashin va là hu qu ca khng hong kinh tế toàn cu, va có căn nguyên sâu xa bt ngun t li ca h thng, lỗi từ gc, từ ch trương ca Ban Chp hành Trung ương và ca B Chính tr xut phát t quan điểm rng: xã hi xã hi ch nghĩa phi được xây dng da trên “… chế đ công hữu v tư liu sn xut ch yếu”. Mô hình này li xut phát t mt lý thuyết cc đoan cho rằng: tư hu v tư liu sn xut là ngun gc ca mi s bóc lt ”.
“ Từ mt lý thuyết cc đoan đi ti một mô hình kinh tế không có đng lc mà thc tế cuc sng đã bác b. Chính phủ là người thc thi ch trương đó ca Đng v mt nhà nước. Ban Chp hành Trung ương và B Chính tr có quyn ln như vy thì có phi chu trách nhim gì không?”
“ Đành rằng phi có trách nhim cá nhân trong quản tr hành chính và qun tr doanh nghip, phi xem xét cn trng, có lý, có tình, không tranh công, đổ li. Song phải rất chú ý đi sâu làm rõ cái lỗi ca h thng, do sai sót ca h thng làm trm trng thêm ”.

Trước những tht bi hoc gp tình trng lúng túng, thậm chí bó tay khi thc thi các ch trương ca Đng và nhng nhim v ln nhỏ ca Nhà nước người ta thường đ li cho cơ chế, Nguyn Văn An thì bo là do lỗi h thng. S thc c hai chng qua ch là cách nói tri mt thut ng đúng: chế đ chính tr. Chế đ chính tr lc hu, chế đ chính tr phn tiến hóa. Riêng Nguyễn Văn An nói tri nhưng ông truy nguyên đúng: “ Với thể chế như hin nay Vit Nam thì mi thành công hay tht bi đu bt ngun t sự lãnh đạo ca Đng”.
Cho nên ông đòi hỏi: “ Cương lĩnh 2010 phải vượt qua cái khung cơ bn ca Cương lĩnh 91 như d tho, đ xây dng một Cương lĩnh 2010 mi đáp ng yêu cầu ca Cách mng Vit Nam trong giai đon mới, giai đon đi mi toàn din, trit đ, c kinh tế và chính tr, tc là hoàn thiện mc đ cao hơn, mc đ sa li h thng.
Tôi mong muốn B Chính tr và Ban Chấp hành Trung ương, mong mun Đi hi XI chọn …  khuynh hướng đi mi tư duy toàn diện và trit đ, c kinh tế và chính tr thì chúng ta mi khc phc được lỗi h thng, vì chúng ta mc li h thng mà chúng ta ch chnh sa theo khuynh hướng th nht thì chúng ta không ra khi li h thng được ”.

Cùng với c dân tc, ông rùng mình nh li sut một chng dài lch s đi trong lm lc: “ Vấn đ ch yếu ca qun trị hành chính nhà nước là có chính sách kim soát, phân phi và phân phi li lợi nhun mt cách hp lý, ch không phi là công hu hóa tư liu sn xut chủ yếu. Do đó chúng ta phi dt khoát t b lý thuyết và mô hình sai trái t gc này, vì hậu qu ca nó gây ra như thế nào mi người đu đã biết. Đó là con đường trở v thi kỳ thiếu thn và đói kh”.

Sinh thời, lão tướng Trn Đ cũng đã tng kêu gào thảm thiết “ Đnh hướng XHCN là đnh hướng vào ch chết thì đnh hướng làm gì ! ” ( Thế mà ri h vn c “ đnh hướng ”. Hi có đáng cười ra nước mt không ? ).
Ông không cực đoan nht quyết đòi vt Mác-Lênin vào sọt rác: “ Tôi đề ngh chúng ta vn gi hc thuyết Marx-Lenin, nhưng chúng ta không ch biết và vn dng duy nht hc thuyết Marx-Lenin, mà cn phải biết và vn dng nhng hc thuyết tinh hoa ca nhân loại như chúng ta bt đầu làm t khi đi mi. T đó Đng ta mi phát huy được dân ch, t do trong Đảng, trong nhà nước và trong xã hi ta. Vì ch có dân ch t do mi có th điều kin tht s cho s phát trin vng mnh, mi có sc mnh vô đch đ vượt qua mọi khó khăn th thách, bo v được thành qu ca Cách mng và không ngng đưa Cách mng Vit Nam tiến lên phía trước cùng vi bn bè năm châu bn bin ”.

Thì các nước tư bn h cũng làm như vy đy ch. Họ vn nghiên cu và ging dy ch nghĩa Mác-Lênin các trường đi hc.
“ Giữ hc thuyết Marx – Lenin ”, theo Nguyn văn An không phải đ tôn sùng và mù quáng vâng theo mà có chăng ch đ gn đc khơi trong, để ôn cũ biết mi vì chính ông đã vch ti cái hc thuyết có phn quái gở, cái hc thuyết “ rất xa lạ vi nhng mô hình và lý thuyết phổ   quát ”, mà vì theo nó ta đã mắc nhiu li h thng khn kh. Ông giải thích: “Lỗi h thng là li t gc đến ngn, t lý thuyết đến mô hình và đã được cuc sng kim nghim là chưa phù hp vi thi đi ngày nay. Lâu nay chúng ta thường mi nói ti cái li ca mô hình thôi ”.

Một s tôi đòi ca Mác-Lênin ra sc bo v tín chủ bng cách gii thích s sp đ ca h thng xã hi ch nghĩa chng qua chỉ do nhận thc không đúng nên đã thiết lp nên các mô hình sai so vi nguyên lý, ông khẳng đnh: “lỗi h thng rõ ràng nht, c th nht, toàn din và triệt đ nht ch yếu là t khi chúng ta chuyn t Cách mng dân tc dân chủ sang Cách mạng xã hi ch nghĩa theo mô hình ca Cng hòa Xô Viết … Mà mô hình của Cng hòa Xô Viết thì lại bt ngun t nhng lý thuyết ca ch nghĩa Marx-Lenin ”.

Một s người hoc vì u mê, hoc vô liêm s ra sc nguy biện, di trá quanh co, gii thích s sp đ ca h thng xã hi ch nghĩa là do các thế lc thù đch Phương Tây “ din biến hòa bình ”, Nguyễn Văn An khẳng đnh: “ Quan sát sự tan rã ca mt s Đng cng sn Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rng, nhng người cng sn phá Đng không phi ch những người cng sn phn bi Đng, nhng người cng sn b k thù mua chuc, bị diễn biến hòa bình,… Mà phần nhiu li chính là nhng người cng sn chân chính, những người cng sn không mun bo v Đng ca mình na, vì thc tế Đng ca mình đã thoái hóa biến cht mt ri, nht là vì Đng ca mình đã phm sai lm có tính hệ thng mà không nhận ra được và không khc phc được. Đng đã tr thành lực lượng cn tr dân ch, t do, cn tr s phát trin ca xã hi. Đng đã trở thành ông Vua tập th, đã tr thành Đng tr mt ri ”.

Ông giải thích rõ hơn: “ Hãy thử quan sát và phân tích sự gii tán của mt Đng ti quê hương ca Cách mng tháng Mười thì rõ. Tại sao mt người đng đu Đng và Nhà nước tuyên b gii tán Đng là Đảng đó b gii tán ngay? Mt người có làm được vic đó không? Hay người đó chỉ là người thay mt cho s đông nhng người trong Bộ Chính tr, Ban chp hành Trung ương, trong toàn Đng, trong c h thng chính tr? Đi ngũ trí thc đâu? Liên minh giai cấp công nhân vi nông dân và nhân dân lao đng đâu? H thng thông tấn, báo chí đâu? Lc lượng vũ trang hùng hu đâu mà không bo vệ Đng? Tại sao h quay mt đi? Hay là h cũng đng tình? Cách mng là s nghip ca quần chúng, ti sao qun chúng không bo v?”.

Một s người khác do không nm hiu thc tế hoc do hận thù quá sc sôi ra sc hô hào tn công lt đ ĐCSVN; tôi rt đng ý với phán định này ca Nguyn Văn An: “ Không kẻ thù nào có th phá được Đảng ta tr chính nhng người cng sn chúng ta ”.
( Tuy là một trong nhng người by t s bt bình đối vi ch trương đường li sai lm ca ĐCSVN t rt sm, tôi chưa h mun tham gia hoặc thiết lp mt t chc nào. Cho đến cách đây my năm, tôi có nh cụ Nguyễn H bo con gái c đưa tôi đến nhà ông Võ Văn Kit. Tiếc rng ba y ông Kiệt đi vng. Ít lâu sau, tôi đang lp kế hoch tr li tiếp cn ông đ đánh bo đề ngh ông phc hot đảng Lao đng Vit Nam vi điu kin tôi sn sàng ph cho ông và nhận lãnh trách nhim ph trách mng ngoi vn. Song, đến khi tôi có quyết tâm rt cao và đnh lên đường thc hin kế hoch này thì hay tin ông đã đột ngt ra đi. Âu cũng là mnh tri đi với dân tc này, đt nước này ? ! ).
“ Chính những người cng sn chân chính cũng muốn gii tán Đng đã biến cht đ xây dng Đng mi, đ sa li hệ thống, đ làm li t đu ”.
Câu sấm này là nhn đnh thc tin ? hay là li kêu gọi ? hay là h quyết tâm tự giao nhim v cho mình ? Phi chăng khí thiêng sông núi đang nhập vào Nguyn Văn An ?.
Nguyễn Văn An cùng tui Bính Tý vi tôi. Bính biến vi sư, Bính biến vi tù. Tôi đã tng là sư, cũng tng b tù ti.
Nguyễn Văn An, qua mt s bài viết và nói gn đây xứng đáng là sư ph ca Đng.
Liệu có e ông s phi nếm tri vế th hai ca can Bính không?
Có lẽ không.
Những cái chết thê thm ca Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ, Triệu T Dương … liu có nhc nh can gián ông không?
Không.
Trường hp ca ông khác. Nhng người vừa nêu tên so với Mao Trch Đông, Đng Tiu Bình đu là bc đàn em, tm hc trò. Đi vi hàng ngũ lãnh đạo Đng hin nay, Nguyn Văn An là bc đàn anh, là bc thy. Thú tính của h có cao hơn các nhà lãnh đo kia bi bi phn thì ha chăng h mi dám ra tay đao phủ đ ri s b trng tr không bi người thì cũng bi tri. Vả chăng, nếu h dám x lý by b gì gì đi na thì ri ông tt s được nhân dân bù trì bằng s tôn vinh như nhng bc anh hùng kh kính, được lch s ghi nhn.
Sự ngông nghênh bt chp dư luận xã hi, s răn đe và thóa mạ láo xược ca TBT Nông Đc Mnh mà nhc s Tô Hi cho rng nhm vào hàng loạt lão thành cách mng, k c by cu y viên B Chính tr (trong bn kiến ngh đ ngh ông Nguyn Minh Triết li làm Tng Bí thư),  k c Nguyn Văn An … chứng t không phi chúng tôi mà chính h đang tr thành lc lượng đôi lập đi vi ĐCSVN ( ca đi đa s đng viên ) và ca nhân dân Vit Nam.
Không thể không bt đng chính kiến vi h. Đi lập vi cái đi lp đi vi chính nghĩa là biu hin anh minh, là sứ mnh thiêng liêng, là nghĩa vụ cao cả.

Hà Nội 1 tháng 1 năm 2011
Nguyễn Thanh Giang
Số
nhà 6 Tp th Đa Vt lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm Hà Nộ
i
Điệ
n thoi: ( 04 ) 35 534 370
Danlambao
.
.
.

No comments: