Sunday, September 27, 2015

Đi thăm Động Sơn Đoòng qua hình ảnh 360 độ (National Geographic)

National Geographic

Mời các bạn vào xem hang động lớn nhất thế giới : SƠN ĐOÒNG. Đi từ đầu đến cuối hang, tại mỗi nơi, có thể quay nhìn 360°.
No comments: