Friday, June 26, 2015

Diễn Hành Văn Hoá QT 2015 tại New York (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ)


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về kết quả cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York
ngày 20/6/2015

No comments: