Thursday, October 27, 2016

THƯƠNG MẠI TỰ DO : LÀNH NHIỀU DỮ ÍT (The Economist)
27/10/2016 by PVLH

Chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy khắp nơi, và thương mại tự do trở thành mục tiêu dễ đả phá nhất. Bài của The Economist phân tích sự thật và ngộ nhận về các ảnh hưởng của thương mại tự do.

No comments: