Thursday, October 20, 2016

NGHỊ ĐỊNH VÔ NHÂN ĐẠO CỦA CSVN! (FB Việt Tân)

Theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ thì Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, MC Phan Anh, các đoàn thể, tôn giáo, cá nhân không thuộc Đảng CSVN đều vi phạm và xử lý hết

*
NGHỊ ĐỊNH VÔ NHÂN ĐẠO CỦA CSVN!

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

NGOÀI CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ NÊU TRÊN, KHÔNG MỘT TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC QUYỀN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HÀNG CỨU TRỢ.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp để cứu trợ đồng bào, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.-------------------------

XEM THÊM :


No comments: