Thursday, October 19, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 19-10-2017
ĐIỂM TIN NGÀY 19-10-2017
.

NGÀY 19-10-2017

Nguyễn Quang Dy
Trần Phương
Hoàng Thùy
Tây Nguyên
Chí Nhân - Lê Quân
Anh Thư
H. Minh
Đình Thắng
FB Trương Châu Hữu Danh
Nguyễn Đình Ấm

----------------------------------

NGÀY 19-10-2017


-------------------------------------

NGÀY 19-10-2017


--------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

Đỗ Trường.   Tác giả gửi tới Dân Luận
Nguyễn Đăng Quang.    Tác giả gửi tới Dân Luận

Trần Phương.   Theo Bauxite Việt Nam

--------------------------------------

NGÀY 19-10-2017


---------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

----------------------------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
18/10/2017
18/10/2017

---------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

Posted on October 19, 2017 by editor — 0 Comments
Jiayang Fan | Trà Mi

Posted on October 18, 2017 by editor — 0 Comments
Benjamin Haas | DCVOnline

------------------------------

NGÀY 19-10-2017

October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017
October 19, 2017

------------------------------------


---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 19-10-2017

Phạm Trần
Dân trí
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Theo RFA
Nguồn: Theo VOA
Bích Diệp.    Nguồn: Theo Dân Trí

------------------------------

NGÀY 19-10-2017

Posted on 20/10/2017 by The Observer

Posted on 19/10/2017 by Kim Phụng

Posted on 19/10/2017 by The Observer

--------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

Ls Lê Luân

--------------------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017

------------------------------

NGÀY 19-10-2017


-----------------------------------------

NGÀY 19-10-2017


-------------------------------------------

NGÀY 19-10-2017


--------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017
19 Tháng Mười, 2017

----------------------------------------


-------------------------------

Thứ năm, 19 tháng 10, 2017------------------------------------

NGÀY 19-10-2017

19/10/2017  Lê Anh Hùng