Sunday, November 23, 2008

NÔ LỆ MỚI Ở MÃ LAI

Modern Slavery in Malaysia

***Asia's Slaves---Malaysia*** 2006 ¼
http://www.youtube.com/watch?v=efrBjhaaT0M&eurl

***Asia's Slaves---Malaysia*** 2006 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=4TZxJRBBWPs&eurl

***Asia's Slaves---Malaysia*** 2006 ¾
http://www.youtube.com/watch?v=oQRDVIDl--M&eurl

***Asia's Slaves---Malaysia*** 2006 4/4
http://www.youtube.com/watch?v=fBiCsV2Mhd0&eurlThảm cảnh Osin Việt Nam tại Mã Lai (video)
Vietnamese Domestic Workers Face Exploitation and Abuses
http://www.youtube.com/watch?v=-yFXLh9lMZ4&eurl

No comments: