Saturday, June 17, 2017

TÌM HIỂU THỂ CHẾ (Dân Quyền VN)

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu một số bài viết có nội dung liên quan việc tìm hiểu về thể chế.
Ngoài những bài có tính chất nghiên cứu, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm những bài viết do những người sống trực tiếp trong từng thể chế mô tả kinh nghiệm sống, điểm mạnh, điểm yếu nảy sinh ra từ thể chế đang sống.
Những ý kiến của độc giả sẽ được Ban Biên Tập cô đọng lại thành một bài viết góp phần tìm hiểu thể chế. Những bài trong mục này là của chung, xin được tán phát rộng nhất mà không cần đề nguồn. 
Lê Kiến Quốc   -   Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017
Trịnh Kiên   -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguồn: Theo Nghiên Cứu Quốc Tế   -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguồn: Theo Nghiên cứu Quốc tế   -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguồn: Theo Nghiên Cứu Quốc Tế   -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguyễn Sĩ Dũng  -  Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguyễn Sĩ Dũng   -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Nguyễn Sĩ Dũng  -   Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

No comments: