Thursday, September 16, 2010

TRANG MẠNG DAMAU.ORG TIẾP TỤC BỊ TIN TẶC TẤN CÔNG

Damau.org tiếp tục bị tấn công

talawas

17/09/2010 12:30 sáng

http://www.talawas.org/?p=24221

.

Tạp chí Da Màu lại bị “cấy” trùng độc một lần nữa. Lần này, tin tặc sử dụng loại độc trùng nguy hiểm hơn, cấy vào trang Da Màu bộ cũ (http://archive .damau.org). Ban quản trị máy chủ (ISP) quyết định tạm thời “đóng” trương mục chính của Da Màu để tránh việc các trang thuộc trương mục này trở thành trạm phát tán trùng độc. Quyết định này đưa đến việc tạm đóng cửa tạp chí Da Màu (http://damaụ.org), Da Màu bộ cũ (http://archive.damau.org), và Trên Kệ Sách (http://kesach.org).

.

Trong khi chờ đợi việc kiểm tra và tẩy rửa các website nói trên, bạn đọc truy cập địa chỉ http://www.damau.org sẽ được chuyển đường link (redirect) đến http://damau.wordpress.com để được cập nhật về tình hình của tạp chí Da Màu và Trên Kệ Sách.

.

Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có tin tức đích xác về nguồn của trùng độc cũng như nơi xuất phát cuộc tấn công.

Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì sự gián đoạn trong việc phục vụ bạn đọc và sẽ dành mọi nỗ lực để sớm trỏ lại với sinh hoạt bình thường.

Trân trọng

12.09.2010

BBT Da Màu & BĐH Trên Kệ Sách

.

.

.

No comments: