Sunday, July 9, 2017

TIẾNG VIỆT ĐƯỢC NÓI NHIỀU NHẤT Ở CÁC TIỂU BANG ALABAMA, KANSAS, MISSISSIPPI, OKLAHOMA, OREGON, TEXAS, VIRGINIA (Việt Báo)
Việt Báo
09/07/2017

LITTLE SAIGON -- Ngôn ngữ nước ngoài nào được người dân Mỹ nói nhiều?

Nếu bạn ở khu vực Little Saigon, câu trả lời hiển nhiên: tiếng Việt trong thị trấn Westminster và thị trấn Garden Grove.

Theo Sở Thống Kê Liên Bang, Hoa Kỳ hiện có gần 40 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha taị nhà.

Nhiều thứ nhì là tiếng Trung Quốc, với 2.1 triệu người Mỹ nói tiếng Hoa tại nhà.

Tiếng Tagalog (ngôn ngữ chính của dân Philippines), tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Đaị Hàn mỗi thứ tiếng có 1 triệu người Mỹ nói taị nhà.

Khi tính tới cấp tiểu bang, tiếng Đức được nói nhiều nhất trong 50 tiểu bang chỉ sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tại 11 tiểu bang, tiếng Đức là ngoaị ngữ phổ biến nhất.

Nhiều thứ nhì ở các tiểu bang là tiếng Việt, với dân số 7 tiểu bang nói tiếng Việt thường xuyên.

Tiếng Hoa nói nhiều nhất trong các ngoại ngữ ở 6 tiêu bang.

Sau đây là các tiểu bang với ngoại ngữ nói nhiều nhất tại nhà dân Mỹ.

1. Alabama
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 7,573
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.2%

2. Alaska
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Aleut-Eskimo Languages
> Cư dân nói tiếng Aleut-Eskimo Languages tại nhà: 25,718
> Dân số nói tiếng Aleut-Eskimo: 3.5%

3. Arizona
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Navajo
> Residents who speak Navajo at home: 82,109
> Navajo-speaking population: 1.2%

4. Arkansas
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Chinese
> Cư dân nói tiếng Hoa tại nhà: 5,578
> Dân số nói tiếng Hoa: 0.2%

5. California
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tagalog
> Cư dân nói tiếng Tagalog tại nhà: 832,024
> Dân số nói tiếng Tagalog: 2.1%

6. Colorado
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 24,875
> Dân số nói tiếng Đức: 0.5%

7. Connecticut
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Polish
> Cư dân nói tiếng Ba Lan tại nhà: 41,233
> Dân số nói tiếng Ba Lan: 1.1%

8. Delaware
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Hindi
> Cư dân nói tiếng Hiindi (Ấn Độ) tại nhà: 5,229
> Dân số nói tiếng Hindi: 0.6%

9. Florida
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp Creole
> Cư dân nói tiếng Pháp tại nhà: 435,489
> Dân số nói tiếng Pháp: 2.1%

10. Georgia
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Đại Hàn
> Cư dân nói tiếng Đaị Hàn ở nhà: 46,997
> Dân số nói tiếng Đaị Hàn: 0.5%

11. Hawaii
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Ilocano
> Cư dân nói tiếng Ilocano ở nhà: 59,454
> Dân số nói tiếng Ilocano: 4.2%

12. Idaho
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Arabic
> Cư dân nói tiếng Ả Rập tại nhà: 5,900
> Dân số nói tiếng Ả Rập: 0.4%

13. Illinois
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Polish
> Cư dân nói tiếng Ba Lan tại nhà: 176,240
> Dân số nói tiếng Ba Lan: 1.4%

14. Indiana
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 28,243
> Dân số nói tiếng Đức: 0.4%

15. Iowa
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 11,538
> Dân số nói tiếng Đức: 0.4%

16. Kansas
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 16,417
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.6%

17. Kentucky
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 17,638
> Dân số nói tiếng Đức: 0.4%

18. Louisiana
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp
> Cư dân nói tiếng Pháp tại nhà: 76,924
> Dân số nói tiếng Pháp: 1.6%

19. Maine
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp
> Cư dân nói tiếng Pháp tại nhà: 33,524
> Dân số nói tiếng Pháp: 2.5%

20. Maryland
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Chinese
> Cư dân nói tiếng Hoa tại nhà: 50,393
> Dân số nói tiếng Hoa: 0.8%

21. Massachusetts
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Portuguese
> Dân số nói tiếng Bồ Đaà Nha tại nhà: 189,445
> Dân số nói tiếng Bồ Đào Nha: 2.8%

22. Michigan
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Arabic
> Cư dân nói tiếng Ả Rập tại nhà: 132,608
> Dân số nói tiếng Ả Rập: 1.3%

23. Minnesota
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Hmong
> Cư dân nói tiếng Hmong tại nhà: 61,380
> Dân số nói tiếng Hmong:1.1%

24. Mississippi
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 6,153
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.2%

25. Missouri
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 17,526
> Dân số nói tiếng Đức: 0.3%

26. Montana
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 9,132
> Dân số nói tiếng Đức: 0.9%

27. Nebraska
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Arabic
> Cư dân nói tiếng Ả Rập at5i nhà: 7,390
> Dân số nói tiếng Ả Rập: 0.4%

28. Nevada
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tagalog
> Cư dân nói tiếng Tagalog tại nhà: 74,337
> Dân số nói tiếng Tagalog: 2.6%

29. New Hampshire
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp
> Cư dân nói tiếng Pháp at5i nhà: 19,515
> Dân số nói tiếng Pháp: 1.5%

30. New Jersey
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Chinese
> Cư dân nói tiếng Hoa tại nhà: 86,700
> Dân số nói tiếng Hoa: 1.0%

31. New Mexico
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Navajo
> Residents who speak Navajo at home: 60,322
> Navajo-speaking population: 2.9%

32. New York
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Chinese
> Cư dân nói tiếng Hoa tại nhà: 395,933
> Dân số nói tiếng Hoa: 2.0%

33. North Carolina
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp
> Cư dân nói tiếng Pháp at5i nhà: 26,381
> Dân số nói tiếng Pháp: 0.3%

34. North Dakota
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 7,272
> Dân số nói tiếng Đức: 1.0%

35. Ohio
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 54,328
> Dân số nói tiếng Đức: 0.5%

36. Oklahoma
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 21,360
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.5%

37. Oregon
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 21,998
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.5%

 38. Pennsylvania
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Chinese
> Cư dân nói tiếng Hoa tại nhà: 77,156
> Dân số nói tiếng Hoa: 0.6%

39. Rhode Island
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Portuguese
> Dân số nói tiếng Bồ Đào Nha tại nhà: 34,453
> Dân số nói tiếng Bồ Đào Nha: 3.3%

40. South Carolina
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 12,974
> Dân số nói tiếng Đức: 0.3%

41. South Dakota
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Dakota
> Residents who speak Dakota at home: 11,438
> Dakota-speaking population: 1.3%

42. Tennessee
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Arabic
> Cư dân nói tiếng Ả Rập tại nhà: 24,175
> Dân số nói tiếng Ả Rập: 0.4%

43. Texas
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 204,122
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.7%

44. Utah
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Portuguese
> Dân số nói tiếng Bồ Đaà Nha tại nhà: 9,022
> Dân số nói tiếng Bồ Đào Nha: 0.3%

45. Vermont
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Pháp
> Cư dân nói tiếng Pháp tại nhà: 12,443
> Dân số nói tiếng Pháp: 2.0%

46. Virginia
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Việt
> Số người nói tiếng Việt tại nhà: 63,411
> Tỷ lệ dân số nói tiếng Việt: 0.8%

47. Washington
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tagalog
> Cư dân nói tiếng Tagalog tại nhà: 62,201
> Dân số nói tiếng Tagalog: 0.9%

48. West Virginia
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Tiếng Đức
> Cư dân nói tiếng Đức tại nhà: 4,934
> Dân số nói tiếng Đức: 0.3%

49. Wisconsin
> Ngoại ngữ phổ biến nhất: Hmong
> Cư dân nói tiếng Hmong tại nhà: 45,776
> Dân số nói tiếng Hmong:0.8%.

No comments: