Sunday, June 14, 2009

VƯỢT TƯỜNG LỬA


VƯỢT TƯỜNG LỬA BẰNG PROXY
Proxy(Đường dẫn-1)
Proxy(Đường dẫn-2)
Proxy(Đường dẫn-3)

Cẩm nang vượt tường lửa hay là "How to bypass firewall for dummies” (j/k)
http://danluan.org/files/vuot_tuong_lua.pdf


CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA FIREWALL
http://vietnetlinks.com/vuottuonglua.html


PROXY, giải pháp vượt tường lửa (RFA)
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=219573


Giải pháp vượt tường lửa của DCVOnline
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=3822

Đọc được gần như mọi trang Web qua "cache" của chương trình Google.
http://www.diendan.org/BanDocVaZD/vuot-tuong-lua-111e-111oc-dien-111an/

Căn bản về vượt tường lửa
https://www.sesawe.net/vn-Circumvention-basics.html

Cách vượt tường lửa ngắn gọn
http://www.viettan.org/spip.php?article6141

5 cách "ẩn danh" để vượt tường lừa hữu hiệu!
http://www.xahoithongtin.com.vn/14103p0c252/5-cach-an-danh-de-vuot-tuong-lua-huu-hieu.htm

Vượt tường lửa như thế nào?

http://www.docstoc.com/docs/2554927/V%C6%B0%E1%BB%A3t-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-no


No comments: